English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

การสัมมนา โครงการวิจัยเรื่อง "โครงการการศึกษากระบวนการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982.

29072014Chump

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 -12.00 น. อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีเปิดการสัมมนา โครงการวิจัยเรื่อง  "โครงการการศึกษากระบวนการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กฎหมายทะเล ค.ศ.1982.

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์  ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย หัวข้อ "กลไกในการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1882"และ หัวข้อ "มูลค่าเพิ่มจากการศึกษาคำพิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ  และคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล สันติวาสะ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย หัวข้อ "การวิเคราะห์คำพิพากษาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนทางทะเล 3 คดี ของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

การบรรยายทางวิชาการ นิติปริทรรศน์ วันรพี 2557 ในหัวข้อ "กฎหมายระหว่างประเทศในศตวรรษหน้า"

Head-up07082014

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์  จัดการบรรยายทางวิชาการ  นิติปริทรรศน์ วันรพี 2557  ในหัวข้อ "กฎหมายระหว่างประเทศในศตวรรษหน้า"  เนื่องในโอกาสหนึ่งศตวรรษตำรากฎหมายระหว่างประเทศเล่มแรกในสยาม (หนังสือหัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แผนกคดีเมือง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์และตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2457)   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการบรรยาย

การนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  บรรยายใน หัวข้อ  "ไฟสงครามในน้ำทะเล"   และศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "เหลียวหลังไปร้อยปี-แลหน้าไปร้อยปี : กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง"  ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา

Pim-trakor

นางสาวสมฤทัย  แสวงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (คนนั่ง)  ซ้ายมือสุด การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ ประชาชนหญิงทั่วไป ประเภททีมชุด  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 36


เมื่อวันที่  29 มิ.ย. 57 - 4 กรกฎาคม  2557  ซึ่งจัดโดย  สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา

Pimtrakor

นางสาวสมฤทัย  แสวงแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ   การแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อประชาชน
หญิงทั่วไป   ประเภททีมชุด  รอบคัดเลือกกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่  43 "บุรีรัมย์เกมส์"
เมื่อวันที่  8 - 12 กรกฎาคม 2557   จัดโดย  การกีฬาแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์

นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการ

Aueangkul

นายเอื้ออังกร  ศรีนาวาวงศ์  นิสิตชั้นปีที่ 4   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1การประกวดบทความทางวิชาการด้านกฎหมาย 

เนื่องในโอกาสกรมพระธรรมนูญ ครบ 9 รอบ 108 ปี
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2557 ซึ่งจัดโดย  กรมพระธรรมนูญ

คณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

Head07082014-rapee

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ไกรพล อรัญรัตน์ อาจารย์ชนิสา งามอภิชน อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร พร้อมด้วยนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ บริเวณศาลยุติธรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

web07082014

    หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันพุธที่ 6  สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 505 ชั้น 5 และ 705 ชั้น 7 อาคารพินิตประชานาถ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและเปิดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รวมทั้งแนะนำคณาจารย์ประจำคณะ  โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี  รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต   อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร  รองคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช  บุณยัษฐิติ รองคณบดี  อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี  อาจารย์ ดร.อังคณาวดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต   อาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร   อาจารย์ ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร  อาจารย์ ไกรพล อรัญรัตน์  รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ และอาจารย์ ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  ร่วมพิธี

    โอกาสนี้  ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ได้รับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  โดย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา  รองคณบดีปฏิบัติงานด้านวิชาการ    “การบรรยายและแนะนำกิจกรรมของคณะฯ”   โดย อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี ปฏิบัติงานด้านกิจการนิสิต  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกของกฎหมาย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด   การ บรรยายพิเศษ  เรื่อง  "เรียนกฎหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"  โดย อาจารย์ ดร.พรสกล ปณิกบุตร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย New South Wale  และอาจารย์ไกรพล อรัญรัตน์  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์   ณ ห้อง 505 อาคารพินิติประชานาถ และการบรรยายพิเศษ  เรื่อง  "การดูแลบุตรให้ประสบความสำเร็จบนเส้นทางนิติศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ  ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

กิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

D01

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ประจำปีการศึกษา 2557  โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตที่เข้าศึกษาได้ทราบถึงขั้นตอนการศึกษาในหลักสูตรฯ  และสามารถวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามมุ่งหมาย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร  รองคณบดี  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล  กรรมการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  และอาจารย์ ดร.อังคณาวดี  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตร  เข้าร่วม  ณ ห้องประชุม 408 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ นิติปริทรรศน์ วันรพี 2557

07082014Web

พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

26072014

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 7.00 น.  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9  รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์แด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ผู้ทรงพระอุปการคุณแก่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี เป็นประธานในพิธี อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี และอาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร ตลอดจนบุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันร่วมพิธี

More Articles...

Page 1 of 51

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday584
mod_vvisit_counterYesterday887
mod_vvisit_counterThis week5932
mod_vvisit_counterLast week3414
mod_vvisit_counterThis month16901
mod_vvisit_counterLast month28656
mod_vvisit_counterAll956260

Online (20 minutes ago) : 13
Your IP : 54.196.199.118
,
Today : 23 August 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21