English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PR-23122014ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ "การเปลี่ยนผ่านการควบคุมกิจการของรัฐสู่การกำกับดูแลกิจการแข่งขันเสรี" ในวันวันอังคารที่  23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจถึงแนวคิด  หลักการ  และปัญหาตามโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการสื่อสารทั้งในระดับนโยบายหน่วย งานกำกับดูแล  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ชัดเจน  มีการทับซ้อนในบทบาท  อำนาจหน้าที่และภารกิจขึ้น
***สำรองที่นั่งทาง โทรศัพท์ 02 218 2017 ต่อ 204 หรือ 
e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , facebook : lawchula.ldrc
/////- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น -\\\\\
 • อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมผู้เชี่ยวชาญ ในประเด็นการออกใบอนุญาตและกำกับดูแลกิจการดาวเทียมสื่อสาร ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม Kaewkamol ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล
 • ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล  ได้รับเชิญจาก  ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “ความท้าทายในการพัฒนากฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลง”  ในวันพฤหัสบดีที่  20  -  วันศุกร์ที่  21 พฤศจิกายน  2557 เวลา 15.00 - 16.45  น.  และได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้าให้เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒบรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ” ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557   เวลา13.00-16.00น. ณ ห้องประชาธิปก  ชั้น 5  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 • รองศาสตราจารย์มานิตย จุมปา   ได้รับเชิญจากสถาบันพระปกเกล้า ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง  รุ่นที่ 3 ในวันศุกร์ทึ่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา  13.00 -16.00  น.   ณ   ห้องศักดิเดชน์ภูวไนย   สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นวิทยการบรรยายเรื่อง  “ลิขสิทธิ์การเขียนหนังสือ ตำราและวิธีการเพิ่มมูลค่าตำรา” ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร ได้รับเชิญจากมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง  “พระมหาธีรราโชบาย”  ณ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557  และเป็นผู้แทนมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา เข้าเยี่ยมโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 และ วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
 • อาจารย์ ดร.โชติกา วิทยาวรากุล ได้รับเชิญจาก หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชายุโรปศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในรายวิชา 2003640 Legal Aspects of International Trade ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2558  ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15122014Tax

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  ร่วมกับ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย จัดโครงการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “ภาษีมรดก : แนวคิด  หลักการ  และการวางแผนจัดการทรัพย์มรดก”   เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2557  เวลา 13.30 – 16.30 น.  ณ  ห้องอเนกประสงค์  307   ชั้น  3  อาคารพินิตประชานาถ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    โดยมีการกล่าวเปิดงานจาก คุณธีระ  ภู่ตระกูล นายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย  และศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล  ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์  ต่อจากนั้นรองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา   คณะนิติศาสตร์    ผู้ดำเนินรายการได้กล่าวนำภาพรวมของภาษีอากรและนำไปสู่ประเด็นภาษีมรดก    จากนั้นวิทยากรเริ่มการอภิปรายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้บรรยายถึงหลักพื้นฐาน  และประวัติความเป็นมาของกฎหมายลักษณะมรดก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังได้เข้าใจถึงความเป็นมาของทรัพย์มรดกและกฎหมายลักษณะมรดกเบื้องต้น จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ   ดร.พล   ธีรคุปต์   สำนักกฎหมาย   กรมสรรพากร   และศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้บรรยายเรื่องเกี่ยวกับความหมาย  ความเป็นมา  แนวคิด  หลักการภาษีมรดก  ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ  วีระพงษ์  ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร  LawAlliance  Limited  และศาสตราจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้บรรยายถึงการวางแผนการจัดการทรัพย์มรดกและข้อผิดพลาดของการวางแผนจัดการทรัพย์มรดกในบางกรณี  ทั้งนี้ การบรรยายทั้งหมดไม่ได้กล่าวเจาะจงไปในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติภาษีมรดกแต่อย่างใดและ ตลอดเวลาการอภิปราย ผู้เข้าร่วมฟังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก  โดยในช่วงสุดท้ายของการอภิปรายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังได้ถามคำถาม  ซึ่งคำถามโดยส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการจัดการทรัพย์มรดก  การวางแผนจัดการมรดกที่มีอยู่

15122014mala

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

15122014

เมื่อวันเสาร์ที่  8  พฤศจิกายน  2557  เวลา 08.00-16.30 น.   หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  จัดการบรรยายแนะแนวการเลือกสาขาวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้แก่นิสิต และผู้ปกครอง โดยในช่วงเช้า ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย  รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา  รองคณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต บรรยายแนะนำโครงสร้างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นางสาวณัฎฐา วสันตสิงห์ นักการทูตปฏิบัติการ (เลขานุการตรี) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ  บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่วิชาชีพสำหรับสาขากฎหมายระหว่างประเทศ” นางสาวชมพูนุช สุจริตกุล  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดราชบุรี บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่วิชาชีพสำหรับสาขากฎหมายแพ่งและอาญา”  และในภาคบ่าย นายกุดั่น สุขุมานนท์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่วิชาชีพสำหรับสาขากฎหมายธุรกิจ” และอาจารย์  ดร.กฤษณ์  วสีนนท์ รองประธานกรรมการ  บริษัท สำนักกฎหมายนิติกรณ์  วีซีเอ็ม  จำกัด บรรยายเรื่อง “เส้นทางสู่วิชาชีพสำหรับสาขากฎหมายมหาชน” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

More Articles...

Page 1 of 111

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN


wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

สัมนา บรรยาย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday240
mod_vvisit_counterYesterday911
mod_vvisit_counterThis week4718
mod_vvisit_counterLast week6567
mod_vvisit_counterThis month16874
mod_vvisit_counterLast month40056
mod_vvisit_counterAll1085572

Online (20 minutes ago) : 20
Your IP : 54.237.38.30
,
Today : 18 December 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21