English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

การเสวนาทางวิชาการ "ปฏิรูปภาษี..จริงจัง..จริงใจ..ไม่ยาก"

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ "ปฏิรูปภาษี..จริงจัง..จริงใจ..ไม่ยาก"

ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  และแนวทางการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม อันจะนำไปสู่การปฏิรูประบบภาษีอากรและสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี

***สำรองที่นั่งทาง         โทรศัพท์ 02 218 2017 ต่อ 204 หรือ

, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

/////- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น -\\\\\

Pr-TaxW

บรรยายเรื่อง The Work of the Hague Conference and its Asia-Pacific Regional Office

WHauge
           เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00-15.30 น. คณะนิติศาสตร์จัดบรรยายเรื่อง The Work of the Hague Conference and its Asia-Pacific Regional Office การนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Anselmo Reyes ผู้แทนของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิต
       การบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจทำงานในองค์การระหว่างประเทศดัง กล่าว ได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำและซักถามข้อสงสัยจากท่านวิทยากรโดยตรง โดยมี รศ.ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหาร การเงิน และการพัสดุ อ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิจัย อ.พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

หลักเกณฑ์ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2557

บรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States

Finnancing_Web

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University Mckinney School of Law ได้เชิญ Prof. Xuan-Thao Nguyen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกัน มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States
การนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี อาจารย์ชนิสา งามอภิชน อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีร่วมอภิปรายและนำเสนอบทความ ในการประชุม International Conference on ASEAN Studies (ICONAS) 2014

Phat1-2Oct

อาจารย์ พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญให้ร่วมอภิปรายและนำเสนอบทความเรื่อง “Building a Sustainable ASEAN Community: Is There Any Legal Significance on Sustainable Development in ASEAN?” ในการประชุม International Conference on ASEAN Studies (ICONAS) 2014  จัดโดย Universitas Gadjah Mada ณ นครยอกยาการ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนิเซียระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada

คณะนิติศาสตร์จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th LAWAISA International Moot Competition)

MootCourtOpen

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี  รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th LAWAISA International Moot Competition) ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับเกียติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ร่วมกับ LAWASIA Moot Standing Committee  ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ อาจารย์ไกรพล อรัญรัตน์ อาจารย์ชนิสา งามอภิชน และอาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ


โครงการบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ

โครงการบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดโครงการบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ  ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแนะนำการเตรียมตัวการไปศึกษาวิชากฎหมายต่อในต่างประเทศ  และเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตอบสนองเป้าหมายของผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศอันจะสนับสนุนและสร้างโอกาสในการทำงานและอนาคตตามที่คาดหวังไว้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดตามแนบ)

          ***ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งทาง (แจ้งส่งชื่อ-นามสกุล สถาบัน เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail)

02 218 2017 ต่อ 204 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/guidancestudyabroad

/////- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น -\\\\\

brochure-study-foreign-web

Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States

      10102014FinanceUSA    คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University Mckinney School of Law จึงได้เรียนเชิญ Prof. Xuan-Thao Nguyen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกัน มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายของไทยในเรื่องการนำทรัพย์ทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางการเงินให้สาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายการเงินในเรื่องดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่ภาคส่วนต่างๆ จะได้นำประสบการณ์จากต่างประเทศมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต

คณบดีและรองคณบดีเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ณ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

30092014DeaninUSA

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และอ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบันการนี้ Prof.Erik Jensen ผู้อำนวยการหลักสูตร Rule of Law และ Senior Lecturer Allen S. Weiner รองผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสแตนฟอร์ดร่วมต้อนรับ

อนึ่ง อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรม "Moot Court Workshop"

wMootCourtworkShopเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม "Moot Court Workshop" โดยเชิญวิทยากรจาก LAWASIA Moot Court Standing Committee มาให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่นิสิตในการทำกิจกรรมว่าความศาลจำลองระหว่าง ประเทศ โดยนิสิตได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองในกระบวนการพิจารณาคดี และได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การ วิธีปฏิบัติในศาล จนถึงการแถลงการณ์ด้วยวาจา โดยมี อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลทิพย์ อาจารย์จุฑามาศ ถิระวัฒน์ อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย เข้าร่วมสังเกตการณ์

More Articles...

Page 1 of 54

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday730
mod_vvisit_counterYesterday161
mod_vvisit_counterThis week5058
mod_vvisit_counterLast week8657
mod_vvisit_counterThis month36250
mod_vvisit_counterLast month28974
mod_vvisit_counterAll1028384

Online (20 minutes ago) : 8
Your IP : 54.161.235.83
,
Today : 31 October 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21