ชำนาญนิติวิชา งามสง่าด้วยคุณธรรม นำไทยในสากล อุทิศตนเพื่อสังคม

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา ธนิตกุล
48
ปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ ๑๑
Law and Economics in a Disruptive World
48 ปีแห่งการก่อตั้งคณะนิติศาสตร์

สารคณบดี

นับตั้งแต่ปี 2501 การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนกว่า 10,000 คน ต่างก้าวออกไปรับใช้สังคมด้วยบทบาทหน้าที่หลากหลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนานาชาติ

เราจะมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้รู้เลิศในวิชานิติศาสตร์ ควบคู่ไปกับความชำนาญรอบในทักษะวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ เผยแพร่ และบริการทางวิชาการแก่สังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ “ฬ” (Law Chula) ของพวกเราด้วยความยินดียิ่งค่ะ