ชำนาญนิติวิชา งามสง่าด้วยคุณธรรม นำไทยในสากล อุทิศตนเพื่อสังคม

เปิดรับสมัครหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 – 31 ตุลาคม 2562
“ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ์” ศาสตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ คนไทยคนที่สองได้รับเครื่องราชย์ชั้นสูง จากอังกฤษ Knight Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (KBE)
การประชุมนานาชาติ “Asia Legal Information Network International Conference” หัวข้อ “Sustainable Asia, Sustainable World”
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย  อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์  ในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สารคณบดี

นับตั้งแต่ปี 2501 การศึกษาวิชานิติศาสตร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนกว่า 10,000 คน ต่างก้าวออกไปรับใช้สังคมด้วยบทบาทหน้าที่หลากหลายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนานาชาติ

เราจะมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้รู้เลิศในวิชานิติศาสตร์ ควบคู่ไปกับความชำนาญรอบในทักษะวิชาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัยองค์ความรู้ เผยแพร่ และบริการทางวิชาการแก่สังคมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ “ฬ” (Law Chula) ของพวกเราด้วยความยินดียิ่งค่ะ