English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Peter Kunzlik, head of Law School at University of East Anglia (UEA)

w01

เมื่อวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ให้การต้อนรับ Professor Peter Kunzlik, Head of Law School at University of East Anglia (UEA) based in Norwich, the United Kingdom และ Mr. Pete Ryan, Regional Office Manager - SE Asia ในการมาเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในการพิจารณาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Law School, University of East Anglia โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ  รองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดีด้านวิรัชกิจ อาจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร รองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดีด้านบริการวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร. ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ ให้การต้อนรับ

โครงการสนับสนุนทุนแก่บุคลากรจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อศึกษาระยะสั้น (1 ภาคการศึกษา) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

การอภิปรายทางวิชาการ “ภาษีมรดก : แนวคิด หลักการ และการวางแผนจัดการทรัพย์มรดก”

W24112014Moo

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการอภิปรายทางวิชาการ 
“ภาษีมรดก : แนวคิด หลักการ และการวางแผนจัดการทรัพย์มรดก”

ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี
คณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***สำรองที่นั่ง 
(แจ้ง ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน e-mail หรือเบอร์โทรศัพท์)

โทรศัพท์ 02 218 2017 ต่อ 204 
หรือ 
e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
หรือ
Download แบบตอบรับ และส่งกลับมายังศูนย์วิจัยฯ

-----> รับจำนวนจำกัด <-----

/////- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น -\\\\\

Attachments:
Download this file (แบบตอบรับ24-11-2014.pdf)แบบตอบรับ[ ]141 Kb

WILLEM C. VIS INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION MOOT COMPETITION

10DeadlineMoot-02

MEMO SUBMISSION DEADLINE IS NOV 20, 2014 at 11.59 PM

THE MOOT PROBLEM CAN BE DOWNLOADED AT:

https://vismoot.pace.edu/site/22nd-vis-moot

For more information please contact Dr. Panthip Pruksacholavit

( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )


โครงการเสวนาทางวิชาการ "ปฏิรูปภาษี..จริงจัง..จริงใจ..ไม่ยาก"

4112014

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์  ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร  จัดในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ปาฐกถาพิเศษโดย คุณสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร  เป็นผู้กล่าวเปิดงาน   และกล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  อันได้แก่ อาจารย์อวยพร ตันละมัย บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด  ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร LawAlliance Limited อาจารย์อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์ โรงเรียนภาษี (School of Tax) อาจารย์สนธิศาสตร์ เจตวราพงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง  ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการภาษี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  จากนั้นช่วงวิพากษ์  มีผู้วิพากษ์ ดังนี้  ศาสตราจารย์พิเศษไพจิตร โรจนวานิช  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด อาจารย์พิเศษวิชาภาษีอากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และอาจารย์ทรงเดช ประดิษฐ์สมานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มสำนักงานอีวาย และ อนุกรรมการกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยมี  รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดรายการ 

โครงการ Chinese Law Winter School

ChinaU2

โครงการ Chinese Law Winter School ตั้งแต่วันที่ 20-30 ธันวาคม 2557

นิสิตสนใจเข้าร่วมโครงการ  สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
อาจารย์ ดร. ชัชพล  ไชยพร ตั้งแต่วันนี้ - 7 พฤศจิกายน 2557

Attachments:
Download this file (Chineselaw.compressed.pdf)Chinese Law[Chinese Law]4741 Kb

การเสวนาทางวิชาการ "ปฏิรูปภาษี..จริงจัง..จริงใจ..ไม่ยาก"

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการเสวนาทางวิชาการ "ปฏิรูปภาษี..จริงจัง..จริงใจ..ไม่ยาก"

ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12.30 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงปัญหาในการจัดเก็บภาษีในปัจจุบัน รวมไปถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  และแนวทางการใช้ภาษีเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม อันจะนำไปสู่การปฏิรูประบบภาษีอากรและสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี

***สำรองที่นั่งทาง         โทรศัพท์ 02 218 2017 ต่อ 204 หรือ

, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

/////- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น -\\\\\

Pr-TaxW

บรรยายเรื่อง The Work of the Hague Conference and its Asia-Pacific Regional Office

WHauge
           เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00-15.30 น. คณะนิติศาสตร์จัดบรรยายเรื่อง The Work of the Hague Conference and its Asia-Pacific Regional Office การนี้ได้รับเกียรติจาก Professor Anselmo Reyes ผู้แทนของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิต
       การบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลและที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจทำงานในองค์การระหว่างประเทศดัง กล่าว ได้มีโอกาสได้รับคำแนะนำและซักถามข้อสงสัยจากท่านวิทยากรโดยตรง โดยมี รศ.ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหาร การเงิน และการพัสดุ อ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิจัย อ.พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

หลักเกณฑ์ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2557

บรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States

Finnancing_Web

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University Mckinney School of Law ได้เชิญ Prof. Xuan-Thao Nguyen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกัน มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States
การนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี อาจารย์ชนิสา งามอภิชน อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

More Articles...

Page 1 of 55

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday375
mod_vvisit_counterYesterday1306
mod_vvisit_counterThis week8894
mod_vvisit_counterLast week10235
mod_vvisit_counterThis month36251
mod_vvisit_counterLast month36508
mod_vvisit_counterAll1064893

Online (20 minutes ago) : 25
Your IP : 23.20.61.85
,
Today : 28 November 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21