English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

การเสวนาทางวิชการ "การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา:กรณีศึกษาคดีฟุตบอลโลก 2014"

WorldCup09072014

เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา : กรณีศึกษาคดีฟุตบอลโลก 2014 “ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปัจจิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด และรองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา และรองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

Candle57

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีรับผิดชอบงานด้านบริหารและงานการเงินและพัสดุ  อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิจัย และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยจะนำไปถวายวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา

นิสิตคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนศึกษาวิถีชาวประมงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน“กลุ่มคนรักษ์คลองโคลน”

Nisit07072014

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการปลูกป่าชายเลนศึกษาวิถีชาวประมงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน“กลุ่มคนรักษ์คลองโคลน” ตำบลคลองโคลน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่  29 มิถุนายน  2557 วัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพัฒนานิสิตให้รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการ่วมปลูกป่าชายเลน ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงและระบบนิเวศน์ มีนิสิตผู้เข้าร่วม จำนวน 45 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด”

10410455_781190585258958_6403621944961563966_n

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด”.….ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย รายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี  งาน“จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านส่วนพระองค์ ร้านของเหล่ากาชาด หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “บทบาทของสภากาชาดไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งงาน CU Open House เปิดบ้านจุฬาฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะต่างๆ พาน้องๆนักเรียนเยี่ยมชมคณะและพิพิธภัณฑ์ในจุฬาฯ สถานเสาวภา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดัง กิจกรรมบันเทิงต่างๆ การสอยดาว การแสดงของวงดนตรี CU Band ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.02-218-3365-7 ศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาดไทย โทร.1664 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th และ www.redcross.or.th


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา : กรณีศึกษาคดีฟุตบอลโลก 2014

Blue30062014

คณะนิติศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

24062014

เมื่อวันอังคารที่  24  มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ   และกิจกรรมการแสดงจากรุ่นน้องตัวแทนกลุ่มโต๊ะทั้ง 6 โต๊ะ

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางด้านนิติศึกษากับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยซูริก สมาพันธรัฐสวิส

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ เข้าพบ Professor Dr. Christine Kaufmann ว่าที่คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยซูริก สมาพันธรัฐสวิส เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน การนี้ การหารือดังกล่าวเป็นไปอย่างราบรื่น โดยทั้งสองสถาบันแสดงความสนใจเป็นอย่างมากที่จะร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อประโยชน์แก่คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาของทั้งสองสถาบันต่อไป

นางสาวอัญชลี วานิจจะกูล ที่ 1 เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556

Netibundit2556คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่ นางสาวอัญชลี วานิจจะกูล  และ นางสาวนภกมล หะวานนท์ นิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฬ.52  ผ่านการทดสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 66 ปีการศึกษา 2556 ได้ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ตามลำดับ

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวาระ 42 ปีแห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HBDLawchulaHead


        เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวาระ ๔๒ ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มิถุนายนของทุกๆ ปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระภูมิชัยมงคล เจริญสัมโมทนียกถา โดยพระมหาสิริชัย สฺขญาโณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่ทุกคนในคณะ


ในภาคบ่าย คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการ โดยจัดปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ ๖ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น ๔ เรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคม” โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการประกันคุณภาพ และบุคลากรไปเยี่ยมและมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่  ณ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ


กิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๗.๐๐ น. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน  ๑๕  ทุน  ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย
และจากนั้นเป็นการพบปะสังสรรค์ในกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ฬ ๕๗ และพิธีประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์ มอบเงินเพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

Chutha             เมื่อวันอังคารที่ 10  มิถุนายน 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์  มอบเงินจำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่คณะนิติศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะนิติศาสตร์นำไปใช้ในการปรับปรุงป้ายชื่อคณะและเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในคณะนิติศาสตร์  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประกันคุณภาพ ร่วมรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว

More Articles...

Page 1 of 50

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw คลิกที่นี่
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis คลิกที่นี่
(เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday727
mod_vvisit_counterYesterday612
mod_vvisit_counterThis week727
mod_vvisit_counterLast week6139
mod_vvisit_counterThis month11626
mod_vvisit_counterLast month26790
mod_vvisit_counterAll922329

Online (20 minutes ago) : 12
Your IP : 54.81.119.153
,
Today : 13 July 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21