English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

หลักเกณฑ์ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2557

หลักเกณฑ์ทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ พ.ศ.2557

บรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States

Finnancing_Web

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University Mckinney School of Law ได้เชิญ Prof. Xuan-Thao Nguyen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกัน มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States
การนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีเป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี อาจารย์ชนิสา งามอภิชน อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองคณบดีร่วมอภิปรายและนำเสนอบทความ ในการประชุม International Conference on ASEAN Studies (ICONAS) 2014

Phat1-2Oct

อาจารย์ พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับเชิญให้ร่วมอภิปรายและนำเสนอบทความเรื่อง “Building a Sustainable ASEAN Community: Is There Any Legal Significance on Sustainable Development in ASEAN?” ในการประชุม International Conference on ASEAN Studies (ICONAS) 2014  จัดโดย Universitas Gadjah Mada ณ นครยอกยาการ์ต้า ประเทศสาธารณรัฐอินโดนิเซียระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ASEAN Studies Center, Universitas Gadjah Mada

คณะนิติศาสตร์จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th LAWAISA International Moot Competition)

MootCourtOpen

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  2 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี  รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความศาลจำลองระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (The 9th LAWAISA International Moot Competition) ซึ่งคณะนิติศาสตร์ได้รับเกียติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ร่วมกับ LAWASIA Moot Standing Committee  ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ อาจารย์ไกรพล อรัญรัตน์ อาจารย์ชนิสา งามอภิชน และอาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมต้อนรับ


โครงการบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ

โครงการบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จะจัดโครงการบรรยายพิเศษแนะแนวการศึกษากฎหมายในต่างประเทศ  ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557  เวลา 09.30 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการแนะนำการเตรียมตัวการไปศึกษาวิชากฎหมายต่อในต่างประเทศ  และเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตอบสนองเป้าหมายของผู้สนใจศึกษาต่อต่างประเทศอันจะสนับสนุนและสร้างโอกาสในการทำงานและอนาคตตามที่คาดหวังไว้อย่างเหมาะสม (รายละเอียดตามแนบ)

          ***ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งทาง (แจ้งส่งชื่อ-นามสกุล สถาบัน เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail)

02 218 2017 ต่อ 204 หรือ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

https://www.facebook.com/guidancestudyabroad

/////- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น -\\\\\

brochure-study-foreign-web

Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States

      10102014FinanceUSA    คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University Mckinney School of Law จึงได้เรียนเชิญ Prof. Xuan-Thao Nguyen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกัน มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายของไทยในเรื่องการนำทรัพย์ทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางการเงินให้สาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายการเงินในเรื่องดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่ภาคส่วนต่างๆ จะได้นำประสบการณ์จากต่างประเทศมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต

คณบดีและรองคณบดีเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ณ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

30092014DeaninUSA

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และอ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบันการนี้ Prof.Erik Jensen ผู้อำนวยการหลักสูตร Rule of Law และ Senior Lecturer Allen S. Weiner รองผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสแตนฟอร์ดร่วมต้อนรับ

อนึ่ง อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรม "Moot Court Workshop"

wMootCourtworkShopเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม "Moot Court Workshop" โดยเชิญวิทยากรจาก LAWASIA Moot Court Standing Committee มาให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่นิสิตในการทำกิจกรรมว่าความศาลจำลองระหว่าง ประเทศ โดยนิสิตได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองในกระบวนการพิจารณาคดี และได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การ วิธีปฏิบัติในศาล จนถึงการแถลงการณ์ด้วยวาจา โดยมี อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลทิพย์ อาจารย์จุฑามาศ ถิระวัฒน์ อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย เข้าร่วมสังเกตการณ์

รองคณบดีเดินทางไปหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมการประชุมกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียนครั้งที่ 36 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

18-21Malaysiaเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 อ.พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี ได้เข้าเยี่ยมคณบดีและผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ( Universiti Teknologi MARA) ณ นครชาห์ อาราม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน นอกจากนั้นยังได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 36 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

"โครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบต่อไทย"

W19092014focusGroup

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.30 ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของ "โครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบต่อไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬา ได้รับการสนับสนุนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร หัวหน้าโครงการ  และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจกันติ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อาจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.อรกนก พรรณรักษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.ปิยวรรณ สุขศรี เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

More Articles...

Page 1 of 54

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday459
mod_vvisit_counterYesterday1149
mod_vvisit_counterThis week5612
mod_vvisit_counterLast week8587
mod_vvisit_counterThis month28147
mod_vvisit_counterLast month28974
mod_vvisit_counterAll1020281

Online (20 minutes ago) : 16
Your IP : 54.211.68.132
,
Today : 23 October 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21