English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

คณบดีพบนิสิต

20141109-w

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คณบดีพบนิสิต” ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีการศึกษา 2557 โดยคณบดีและ รองคณบดีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนิสิต พร้อมกับพูดคุย และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการบริการของ คณะฯ ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยทำให้คณะฯ ดำเนินการไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยรวม

โครงการ “ตั๋วทนายสู่ฝัน”

12092014Ticket

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ตั๋วทนายสู่ฝัน" ขึ้น เพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภานันท์ ประสมปลื้ม อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพทนายความ” และ “วิธีการเตรียมตัวเพื่อไปให้ถึงตั๋วทนาย” จากนั้นรับฟังการบรรยาย “ประสบการณ์การสอบตั๋วทนายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล และ นางสาวภัทรวี บุตรโพธิ์ ฬ.53 ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ "Global Governance for Maritime Peace in East Asia : ASEAN Vision in the 21st Century"

15-16Korea-2เมื่อวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The Society of Ieodo (Socotra Rock) Research and the YIJUN Institute of International Law of Korea จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง "การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อสันติภาพทางทะเลในดินแดนเอเชียตะวันออก : วิสัยทัศน์อาเซียนในศตวรรษที่ 21" (Global Governance for Maritime Peace in East Asia : ASEAN Vision in the 21st Century) ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รศ.ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานบริหาร การเงิน และการพัสดุ รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ

การนี้มีคณาจารย์ประจำจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมฯนี้ ประกอบด้วย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และ ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

12092014Fire

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะนิติศาสตร์

โครงการจิตอาสา "แสงเทียนแห่งปัญญา นิติศาสตร์จุฬาฯพาเพลิน"

Volunteer17092014      

ชมรมนกสีขาวร่วมกับฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการจิตอาสา "แสงเทียนแห่งปัญญา นิติศาสตร์จุฬาฯ พาเพลิน" ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับนันทนาการเพื่อสอนและส่งเสริมให้เด็กตาบอดได้เกิดการเรียนรู้

     การนี้กำหนดสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่พิการทางสายตา ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 (เฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์) ซึ่งมีผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมโคงการจำนวน 120 คน

กิจกรรม "Moot Court Workshop"

19092014-1WorkShop

Announcement

Announcement

The DEADLINE of written submission for the The 2015 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition Faculty of Law, Chulalongkorn University is postponed from September 17, 2014 GMT+7 to September 24, 2014 GMT+7.

14092014jessup

คณบดีและรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2014 ของเครือข่ายข้อมูลกฎหมายแห่งเอเชีย (ALIN)

1617092014Korea

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบด้านบริการวิชาการและวิจัย เดินทางไปร่วมประชุมสามัญประจำปี 2014 ของเครือข่ายข้อมูลกฎหมายแห่งเอเชีย (ALIN) วันที่ 16-17 กันยายน 2557 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

เกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำในสังกัดคณะนิติศาสตร์

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ค่ายกฎหมายอาเซียน

20140912Malaysia

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา จัดโครงการ ค่ายกฎหมายอาเซียน ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย โดยได้คัดเลือกนิสิตจำนวน 28 คน เดินทางไปพร้อมกับคณาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิจัย และ อาจารย์ พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ รับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิต เพื่อศึกษากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายธุรกิจและการธนาคารอิสลามใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค่ายนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นิสิตให้มีความรู้ความเข้าใจมิตรประเทศและ ประชาคมอาเซียนยิ่งขึ้น ทั้งนี้นอกจากจะได้ศึกษากฎหมายกับคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายาแล้ว ยังได้เข้าฟังการพิจารณาคดีและศึกษาระบบการพิจารณาความของศาลยุติธรรม ณ เมือง ปุตราจายา และได้เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมฟังการบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ในแง่มุมทางประวัติศาสตร์และกฎหมายจาก นาย กฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูตไทยประจำ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และ YBhg Dato Latt Shariman Abdullah ณ สถานเอกอัครราชทูต และทำเนียบเอกอัครราชทูต จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาประวัติศาสตร์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่เมืองมะละกา และยังมีโอกาสเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติมาเลเซีย ณ จัตุรัสอิสรภาพ (Merdeka Square) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ อีกด้วย


More Articles...

Page 1 of 53

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday264
mod_vvisit_counterYesterday1145
mod_vvisit_counterThis week264
mod_vvisit_counterLast week6892
mod_vvisit_counterThis month18924
mod_vvisit_counterLast month23801
mod_vvisit_counterAll982084

Online (20 minutes ago) : 11
Your IP : 54.89.92.161
,
Today : 21 September 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21