English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

06072015Australian

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ต้อนรับ Prof. Mark Nolan, Associate Professor and Associate Dean (Education), The Australian National University College of Law, Canberra และ JD Student จาก The Australian National University College of Law ในการมาเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือในการพิจารณาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ The Australian National University College of Law ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือได้มีการรับรองอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลกหว่าฮิน โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชพล ไชยพร รองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดีด้านวิรัชกิจ อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดีด้านกิจการนิสิต และอาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร ต้อนรับและเลี้ยงรับรอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา 2558

Nisit22062015

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวสาขานาเชือก ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 บำเพ็ญประโยชน์ในการปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้างศาลาให้กับชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชาวบ้านและส่วนราชการในพื้นที่ดังกล่าวเป็น อย่างดี

MixHBD2

คณะนิติศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวาระ ครบ๔๓ ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๘ มิถุนายนของทุกๆ ปี โดยในช่วงเช้าศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระภูมิชัยมงคล จากนั้นร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิต ของคณะฯ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๕ ในภาคบ่าย คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการ โดยจัดปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ ๗ เรื่อง "รู้ลึก รู้ชัด .....กับอนาคตรัฐธรรมนูญ" ซึ่งปาฐกโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้คณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยส่งตัวแทนบุคลากรไปเยี่ยมและมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ ในช่วงเย็น เวลา ๑๗.๐๐ น. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน ๑๒ ทุน ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย จากนั้นเป็นการพบปะสังสรรค์ในงานคืนสู่เหย้า ฬ ๕๘ และพิธีประกาศเกียรติคุณนิสิตเก่านิติศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น ๕ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Read more...

Poster-7-1

               เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ วันที่ 18 มิถุนายน ของทุกปี คณะนิติศาสตร์ได้กำหนดธรรมเนียมการจัดปาฐกถาประยูร กาญจนดุล เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล อดีตคณบดีท่านแรกของคณะนิติศาสตร์ และเป็นเครื่องหมายแห่งกตัญญูกตเวทีของศิษยานุศิษย์สืบไป

               และในวาระ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัดปาฐกถาประยูร กาญจนดุล ครั้งที่ 7 เรื่อง "รู้ลึก รู้ชัด กับอนาคตรัฐธรรมนูญ" โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               จึงขอเรียนเชิญบุุคคลที่สนใจเข้าร่วมฟังปาฐกถาตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

**โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง** http://goo.gl/forms/DWgA2Z9sPI

More Articles...

Page 1 of 122

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

ห้องแสดงภาพ

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN


wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านกีฬา
  Tuesday, 23 June 2015
     นางสาวพิชชาภา  ธนกิจเจริญพัฒน์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันกีฬาเทควันโดพุมเซ๋...
 • นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านความประพฤติ นิสิตสร้างชื่อเสียงทางด้านความประพฤติ
  Tuesday, 23 June 2015
  นางสาวอาทิมา  ทาบโลกา  ได้รับรางวัลยกย่องผู้มีความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์                                                                                                                                     ...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

สัมมนา บรรยาย

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday366
mod_vvisit_counterYesterday1153
mod_vvisit_counterThis week3783
mod_vvisit_counterLast week7856
mod_vvisit_counterThis month8328
mod_vvisit_counterLast month33788
mod_vvisit_counterAll1227068

Online (20 minutes ago) : 24
Your IP : 54.162.141.212
,
Today : 08 July 2015
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21