English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

การเสวนาประเด็นทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

05082014

เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการเสวนาประเด็นทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในสาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สามารถนำความรู้จากการเสวนาไปปรับปรุงด้านการเรียน การสอน การวิจัย ที่ได้รับมอบหมาย อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ผศ.จุฑา กุลบุศย์ รศ.ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ศ.สุษม ศุภนิตย์ รศ.สำเรียง เมฆเกรียงไกร ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ ผศ.ชยันติ ไกรกาญจน์ อาจารย์อาวุโส และ อ.ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ  อ.ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล อ.ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว อ.ไกรพล อรัญรัตน์ อ.จุฑามาศ ถิระวัฒน์ อ.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์  อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร อ.ชนิสา งามอภิชน อ.เปลวเทียน อุตระชัย อาจารย์รุ่นใหม่ และ อ.ฉัฎฐเมษ ภิรมย์พานิช อาจารย์ผู้ช่วยสอน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะนิติศาสตร์

29072014เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี  อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี อาจารย์วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ รองคณบดี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ  พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานประกันคุณภาพ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปี 2556 ณ ห้องประชุม 408 และ ห้องสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์

PHILIP C. JESSUP INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION

Poster09012014

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากรจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่ประจำปีการศึกษา 2557

1-3Pasi

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 – วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556  กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดทำวิทยานิพนธ์และเอกัตศึกษา มีการทำกิจกรรมต่างๆ โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติงานแทนคณบดีในงานบริหาร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ นอกจากนี้อาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ผู้อานวยการหลักสูตรฯ และอาจารย์ ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล รองผู้อานวยการหลักสูตรฯ กล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมี อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ และ อาจารย์อาร์ม ตั้งนิรันดร เป็นวิทยากร ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

16-17Aug

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  เปิดโครงการฯ โอกาสนี้ นิสิตใหม่ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์  เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตร" โดย อาจารย์วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร สัมมนากลุ่มย่อ หัวข้อ "วิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจ" โดยคณาจารย์ประจำหมวด และการเสวนา เรื่อง "เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์จากประสบการณ์ของรุ่นพี่" โดย รุ่นพี่มหาบัณฑิต นอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ประจำฯ เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล สันติวาสะ อาจารย์ ดร.วรัญญา ทัศนีศรีวงศ์ อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์ อาจารย์รวินท์ ลีละพัฒนะ อาจารย์ไกรพล อรัญรัตน์ อาจารย์จุฑามาศ ถิระวัฒน์ อาจารย์ชนิสา งามอภิชน อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย  และอาจารย์ผู้ช่วย ได้แก่ อาจารย์จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร อาจารย์ฉัฎฐเมษ ภิรมย์พานิช อาจารย์ณัฎฐพร รอดเจริญ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2557

9-11Aug

เมื่อวันเสาร์ที่ 9- วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จัดกิจกรรมศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรม Imperial Hua Hin Beach Resort  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์  รองคณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล สันติวาสะ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล กรรมการบริหารหลักสูตร นำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด (ผลิตภัณฑ์ Pasaya) และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมละลายพฤติกรรม พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องพี่ ในโอกาสนี้นิสิตได้รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ "กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ควรรู้" โดย รองศาสตาจารย์ทัชชมัย ทองอุไร และกิจกรรม Out Door Walk Rally  และการแสดงของนิสิตแต่ละชั้นปี

กิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนอกสถานที่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

1-3aug

เมื่อ วันศุกร์ที่ 1- วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) จัดกิจกรรมสัมมนาเตรียมความพร้อมนอกในการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด ชลบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี อาจารย์วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ รองคณบดี  อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี อาจารย์ไกรพล อรัญรัตน์  อาจารย์จงสวัสดิ์ พิสิฐพันพร  อาจารย์ฉัฎฐเมษ ภิรมย์พานิช  อาจารย์ณัฎฐพร รอดเจริญ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว


พิธีไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

21082014

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครู เมื่อวันพฤหัสบดีที่  21 สิงหาคม 2557  ณ ห้องอเนกประสงค์ 307  อาคารพินิตประชานาถ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ มอบตัวเป็นศิษย์ต่ออาจารย์คณะนิติศาสตร์  ในพิธีดังกล่าวจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนิสิตดีเด่น นักกิจกรรมดีเด่น นิสิตเรียนดี ผู้สร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย 

การสัมมนา โครงการวิจัยเรื่อง "โครงการการศึกษากระบวนการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982.

29072014Chump

เมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 -12.00 น. อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้แทนคณบดีเปิดการสัมมนา โครงการวิจัยเรื่อง  "โครงการการศึกษากระบวนการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กฎหมายทะเล ค.ศ.1982.

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์  ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย หัวข้อ "กลไกในการขจัดข้อพิพาทภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1882"และ หัวข้อ "มูลค่าเพิ่มจากการศึกษาคำพิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ  และคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศารทูล สันติวาสะ ได้นำเสนอผลการศึกษาวิจัย หัวข้อ "การวิเคราะห์คำพิพากษาเกี่ยวกับเส้นเขตแดนทางทะเล 3 คดี ของศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ และคำชี้ขาดของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

การบรรยายทางวิชาการ นิติปริทรรศน์ วันรพี 2557 ในหัวข้อ "กฎหมายระหว่างประเทศในศตวรรษหน้า"

Head-up07082014

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์  จัดการบรรยายทางวิชาการ  นิติปริทรรศน์ วันรพี 2557  ในหัวข้อ "กฎหมายระหว่างประเทศในศตวรรษหน้า"  เนื่องในโอกาสหนึ่งศตวรรษตำรากฎหมายระหว่างประเทศเล่มแรกในสยาม (หนังสือหัวข้อกฎหมายนานาประเทศ แผนกคดีเมือง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์และตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2457)   โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการบรรยาย

การนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  บรรยายใน หัวข้อ  "ไฟสงครามในน้ำทะเล"   และศาสตราจารย์วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ "เหลียวหลังไปร้อยปี-แลหน้าไปร้อยปี : กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง"  ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

More Articles...

Page 1 of 52

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday128
mod_vvisit_counterYesterday939
mod_vvisit_counterThis week3432
mod_vvisit_counterLast week6031
mod_vvisit_counterThis month1979
mod_vvisit_counterLast month23801
mod_vvisit_counterAll965139

Online (20 minutes ago) : 10
Your IP : 54.197.42.206
,
Today : 03 September 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21