English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการ นิติปริทรรศน์ วันรพี 2557

07082014Web

พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์แด่สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

26072014

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เวลา 7.00 น.  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 9  รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลในโอกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์แด่ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ผู้ทรงพระอุปการคุณแก่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี เป็นประธานในพิธี อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี และอาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร ตลอดจนบุคลากร นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันร่วมพิธี

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา2557

22072014VDOCon

           

   เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2557  ผ่านระบบ  video conference  ณ  ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาธีรราชานุสรณ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ รองอธิการบดี  อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป  รองคณบดี  ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.กนิช  บุณยัษฐิติ  รองคณบดี และ ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  Lect. William  Roth  อาจารย์ ดร. อังคณาวดี  ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  และอาจารย์จุฑามาศ ถิระวัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรฯ  นอกจากนี้ ยังมีคณบดีและ ผู้แทน จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาเข้าร่วม video conference ดังนี้  Prof. Jeremy Webber Dean  University of Victoria, Canada  Prof. Mary Anne Bobinski Dean   University of British Columbia, Canada  Prof. Mark Fenwick Representative of Dean  Kyushu University , Japan  Prof. Gregory Hicks  Representative of Dean  University of Washington  School of Law, America  Dr. Dana Raigrodski Representative of Dean  University of Washington  School of Law, America


กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2557

NB20072014

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องบรรยายธีรราชธิดา อาคารเทพทวาราวดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รวมทั้งแนะนำคณะนิติศาสตร์โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา รองคณบดี และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) และ อาจารย์ ไกรพล อรัญรัตน์ รองผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ร่วมพิธี
โอกาสนี้ นิสิตใหม่ได้รับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์แห่งการศึกษากฎหมาย” โดย ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โลกของกฎหมาย” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม และรับฟัง "การแนะแนวการศึกษาในหลักสูตร น.บ. ภาคบัณฑิตฯ” โดยผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ หลักสูตร และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เรียนนิติศาสตร์ (นอกเวลาราชการ) อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” โดย นิสิตเก่าของหลักสูตรฯ นี้


การเสวนาทางวิชาการ "การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา:กรณีศึกษาคดีฟุตบอลโลก 2014"

WorldCup09072014

เมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา : กรณีศึกษาคดีฟุตบอลโลก 2014 “ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปัจจิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อาร์เอส จำกัด(มหาชน) คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษากฎหมายไพบูลย์ จำกัด และรองศาสตราจารย์อรพรรณ พนัสพัฒนา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเสวนา และรองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธุ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

Candle57

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์  รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีรับผิดชอบงานด้านบริหารและงานการเงินและพัสดุ  อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบงานบริการวิชาการและวิจัย และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมหล่อเทียนพรรษา โดยจะนำไปถวายวัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดประเพณี และวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา

นิสิตคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการปลูกป่าชายเลนศึกษาวิถีชาวประมงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน“กลุ่มคนรักษ์คลองโคน”

Nisit07072014

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการปลูกป่าชายเลนศึกษาวิถีชาวประมงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน“กลุ่มคนรักษ์คลองโคน” ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันอาทิตย์ที่  29 มิถุนายน  2557 วัตถุประสงค์เพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพัฒนานิสิตให้รู้จักเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการ่วมปลูกป่าชายเลน ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงและระบบนิเวศ มีนิสิตผู้เข้าร่วม จำนวน 45 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด”

10410455_781190585258958_6403621944961563966_n

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมงาน “จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด”.….ช็อป ชม ชิม อิ่มความรู้ ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสภากาชาดไทย รายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเปิดงาน ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น. ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี  งาน“จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด” มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านส่วนพระองค์ ร้านของเหล่ากาชาด หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร้านธงฟ้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมวิชาการ การประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา เรื่อง “บทบาทของสภากาชาดไทย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งงาน CU Open House เปิดบ้านจุฬาฯ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะต่างๆ พาน้องๆนักเรียนเยี่ยมชมคณะและพิพิธภัณฑ์ในจุฬาฯ สถานเสาวภา ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารชื่อดัง กิจกรรมบันเทิงต่างๆ การสอยดาว การแสดงของวงดนตรี CU Band ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร.02-218-3365-7 ศูนย์บริการข้อมูลสภากาชาดไทย โทร.1664 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chula.ac.th และ www.redcross.or.th


เสวนาทางวิชาการ เรื่อง การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา : กรณีศึกษาคดีฟุตบอลโลก 2014

Blue30062014

คณะนิติศาสตร์จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

24062014

เมื่อวันอังคารที่  24  มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์  ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต โดย ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต  และบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ   และกิจกรรมการแสดงจากรุ่นน้องตัวแทนกลุ่มโต๊ะทั้ง 6 โต๊ะ

More Articles...

Page 1 of 50

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday496
mod_vvisit_counterYesterday987
mod_vvisit_counterThis week4197
mod_vvisit_counterLast week6727
mod_vvisit_counterThis month28239
mod_vvisit_counterLast month26790
mod_vvisit_counterAll938942

Online (20 minutes ago) : 12
Your IP : 54.211.213.10
,
Today : 31 July 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21