English (United Kingdom)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States

      10102014FinanceUSA    คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการกับ Indiana University Mckinney School of Law จึงได้เรียนเชิญ Prof. Xuan-Thao Nguyen อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายหลักประกัน มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ Financing Innovation : Intellectual Property as Security in the United States ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายของไทยในเรื่องการนำทรัพย์ทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางการเงินให้สาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายการเงินในเรื่องดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อที่ภาคส่วนต่างๆ จะได้นำประสบการณ์จากต่างประเทศมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต

คณบดีและรองคณบดีเดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ณ มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

30092014DeaninUSA

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และอ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างทั้งสองสถาบันการนี้ Prof.Erik Jensen ผู้อำนวยการหลักสูตร Rule of Law และ Senior Lecturer Allen S. Weiner รองผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสแตนฟอร์ดร่วมต้อนรับ

อนึ่ง อ.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เข้าร่วมการประชุมด้วย

กิจกรรม "Moot Court Workshop"

wMootCourtworkShopเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรม "Moot Court Workshop" โดยเชิญวิทยากรจาก LAWASIA Moot Court Standing Committee มาให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่นิสิตในการทำกิจกรรมว่าความศาลจำลองระหว่าง ประเทศ โดยนิสิตได้เรียนรู้สถานการณ์จำลองในกระบวนการพิจารณาคดี และได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่ การเตรียมคดี การร่างคำฟ้อง คำให้การ วิธีปฏิบัติในศาล จนถึงการแถลงการณ์ด้วยวาจา โดยมี อาจารย์ ดร.ปานทิพย์ พฤกษาชลทิพย์ อาจารย์จุฑามาศ ถิระวัฒน์ อาจารย์เปลวเทียน อุตระชัย เข้าร่วมสังเกตการณ์

รองคณบดีเดินทางไปหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมการประชุมกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียนครั้งที่ 36 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

18-21Malaysiaเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 อ.พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี ได้เข้าเยี่ยมคณบดีและผู้บริหาร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา ( Universiti Teknologi MARA) ณ นครชาห์ อาราม รัฐสลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน นอกจากนั้นยังได้เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 36 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วย

"โครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบต่อไทย"

W19092014focusGroup

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 16.30 ได้มีการจัดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ของ "โครงการศึกษาความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและผลกระทบต่อไทย" ซึ่งเป็นโครงการที่ คณะนิติศาสตร์ จุฬา ได้รับการสนับสนุนจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมี รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร หัวหน้าโครงการ  และรองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ศุภกาญจกันติ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อาจารย์ ดร.ดนุพล อริยสัจจากร อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ อ.ดร.อรกนก พรรณรักษา สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และดร.ปิยวรรณ สุขศรี เป็นผู้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น (inception Report) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

คณบดีพบนิสิต

20141109-w

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนิสิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม “คณบดีพบนิสิต” ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีการศึกษา 2557 โดยคณบดีและ รองคณบดีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนิสิต พร้อมกับพูดคุย และเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสนอข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการบริการของ คณะฯ ในด้านต่างๆ ที่จะช่วยทำให้คณะฯ ดำเนินการไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตโดยรวม

โครงการ “ตั๋วทนายสู่ฝัน”

12092014Ticket

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ฝ่ายวิชาการคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ตั๋วทนายสู่ฝัน" ขึ้น เพื่อแนะแนวทางการเตรียมตัวทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ของสำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิภานันท์ ประสมปลื้ม อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ บรรยายในหัวข้อ “วิชาชีพทนายความ” และ “วิธีการเตรียมตัวเพื่อไปให้ถึงตั๋วทนาย” จากนั้นรับฟังการบรรยาย “ประสบการณ์การสอบตั๋วทนายจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดยนายประพิณพงศ์ พงษ์ทัดศิริกุล และ นางสาวภัทรวี บุตรโพธิ์ ฬ.53 ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ "Global Governance for Maritime Peace in East Asia : ASEAN Vision in the 21st Century"

15-16Korea-2เมื่อวันจันทร์ที่ 15 และวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ The Society of Ieodo (Socotra Rock) Research and the YIJUN Institute of International Law of Korea จัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติเรื่อง "การบริหารจัดการร่วมกันเพื่อสันติภาพทางทะเลในดินแดนเอเชียตะวันออก : วิสัยทัศน์อาเซียนในศตวรรษที่ 21" (Global Governance for Maritime Peace in East Asia : ASEAN Vision in the 21st Century) ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ โดย ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย รศ.ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานบริหาร การเงิน และการพัสดุ รศ.มานิตย์ จุมปา รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ ผศ.กนิช บุณยัษฐิติ รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิรัชกิจ อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานบริการวิชาการและวิจัย อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดีปฏิบัติการแทนคณบดีในงานกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ

การนี้มีคณาจารย์ประจำจากคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมฯนี้ ประกอบด้วย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ผศ.ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และ ผศ.ดร.ศารทูล สันติวาสะ

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น

12092014Fire

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 คณะนิติศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น ประจำปี 2557 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยจัดการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตของคณะนิติศาสตร์

โครงการจิตอาสา "แสงเทียนแห่งปัญญา นิติศาสตร์จุฬาฯพาเพลิน"

Volunteer17092014      

ชมรมนกสีขาวร่วมกับฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการจิตอาสา "แสงเทียนแห่งปัญญา นิติศาสตร์จุฬาฯ พาเพลิน" ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับนันทนาการเพื่อสอนและส่งเสริมให้เด็กตาบอดได้เกิดการเรียนรู้

     การนี้กำหนดสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่พิการทางสายตา ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 (เฉพาะวันเสาร์ และ วันอาทิตย์) ซึ่งมีผู้พิการทางสายตาเข้าร่วมโคงการจำนวน 120 คน

More Articles...

Page 1 of 54

Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday339
mod_vvisit_counterYesterday1337
mod_vvisit_counterThis week5217
mod_vvisit_counterLast week6773
mod_vvisit_counterThis month1676
mod_vvisit_counterLast month28974
mod_vvisit_counterAll993810

Online (20 minutes ago) : 21
Your IP : 54.81.82.225
,
Today : 02 October 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21