Thai (ภาษาไทย)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

ผู้แทนคณะนิติศาสตร์ ร่วมกิจกรรมงานฉลอง 97 แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

page26

เนื่องในวาระ 97 ปีนับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ฯ อ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีรับผิดชอบงานด้านวิรัชกิจและงานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยบุคลากรและผู้แทนนิสิตคณะนิติศาสตร์ ได้วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอกาสนี้ ได้เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกันตักบาตรในโอกาสดังกล่าวด้วย

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี

2503201402

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่อาจารย์และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ เข้ารับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณศาสตราภิชาน ศาสตราจารย์ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและกิจการนิสิต รางวัลการวิจัยและรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี ๒๕๕๖ พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี
โดยมีอาจารย์และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัล ดังนี้
1.ศ.วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของ คณะนิติศาสตร์
2.ศ.พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ศาสตราภิชานกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ วาระที่ ๕
3.ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์  รับกิตติบัตรประกาศเกียรติคุณ รางวัลศาสตราจารย์
4.นาง พิริยาภรณ์ คำมอนมาย รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดีศรีจุฬาฯ” กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ"

page2

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ" โดย ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา จากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "ข้อเสนอเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์ปชั้นอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ" โดย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ดำเนินการเสวนา โดย รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปกระชับสัมพันธไมตรีทางนิติศึกษากับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ณ กรุงแคนเบอรา เครือรัฐออสเตรเลีย

Head17032014

วันที่ 17 มีนาคม 2557 อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปกระชับสัมพันธไมตรีทางนิติศึกษากับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (ANU) ณ กรุงแคนเบอรา เครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายสถาบันการศึกษากฎหมายแห่งเอเชียแปซิฟิก (APRU) และสมาคมสถาบันการศึกษากฎหมายนานาชาติ (IARS) ร่วมกัน การนี้ Prof.Michael Coper อดีตคณบดี และผู้อำนวยการศูนย์วิเทศสัมพันธ์, Prof.Donald Rothwell ผู้อำนวยการวิทยาลัยกฎหมาย, Assist. Prof.Dr.Mark Nolan ร่วมต้อนรับ พร้อมนำ Ms.Sarah Bishop นักศึกษาปริญญาเอกชาวออสเตรเลียที่ทำดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับกฎหมายไทยเข้าร่วมสนทนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557

ดังเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (20140314145441.pdf)เอกสารแนบ[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557]1134 Kb

รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือร่วมมือทางด้านนิติศึกษากับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (UNSW)

อาจารย์ ด.ร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางด้านนิติศึกษากับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนิวเซาธ์เวลส์ (UNSW) นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น.  การนี้  Prof.David Dixon คณบดี และ Associate Prof.Colin Picker รองคณบดีด้านกิจการนานาชาติ ร่วมต้อนรับและมอบของที่ระลึก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตร LL.M. (Business Law) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตร LL.M. (Business Law) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)

Attachments:
Download this file (scan0010.pdf)เอกสารแนบ[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตร LL.M. (Business Law) ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)]718 Kb

การมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

Head12032014


    เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันติ ไกรกาญจน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ให้กับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการก่อสร้างห้องสมุดสำหรับนักเรียนประจำของโรงเรียนบ้านถ้ำพระ ระหว่างวันที่ 19  มีนาคม – 5 เมษายน  2557  ณ หมู่บ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร และอาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี  ให้เกียรติในการรับมอบเงินจำนวนดังกล่าว ณ สำนักคณบดี ชั้น 4 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยันติ ไกรกาญจน์ ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ให้กับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาคการศึกษาต้น และในภาคการศึกษาปลาย โดยในปีการศึกษา 2556 ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ชาวนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมงานฉลองอายุ 80 ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

Head10032014

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด อายุครบ 80 ปี การนี้ ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดี เป็นผู้มอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมกันนี้ ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้มอบเงินจำนวน 100,000 .-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) เพื่อสมทบเข้ากองทุน ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน สวัสดิการเจ้าหน้าที่นิติศาสตร์ จุฬาฯ ด้วย

คณะนิติศาสตร์จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาคณาจารย์สำหรับนิสิตหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ฬ 53

byeNior2014

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาคณาจารย์สำหรับนิสิตหลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ฬ 53 ประจำปีการศึกษา 2556 และร่วมรับฟังการบรรยาย ดังนี้หัวข้อ “บทบาทนิสิตเก่าจุฬาฯ ในศตวรรษที่ 21”  โดย นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ...

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday97
mod_vvisit_counterYesterday1008
mod_vvisit_counterThis week4548
mod_vvisit_counterLast week6475
mod_vvisit_counterThis month22063
mod_vvisit_counterLast month23801
mod_vvisit_counterAll985223

Online (20 minutes ago) : 9
Your IP : 54.166.95.146
,
Today : 24 กันยายน 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21