Thai (ภาษาไทย)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

MFUVisit

เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2557 รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร รองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ อาจารย์พัชร์ นิยมศิลป รองคณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร  และ อาจารย์วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

เอกสารแนบ

โครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิต

Seminarnisit

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาถ่ายทอดงานคณะกรรมการนิสิต ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 - อังคารที่ 18 มีนาคม 2557 ณ เดอะ เลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดงานจากรุ่นสู่รุ่น และประเมินผลงานในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนางานให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2)

NisitLibrary

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนให้รู้จักเสียสละ มีจิตอาสา และศึกษาวัฒนธรรมวิถีชีวิตสังคมชนบท โดยการจัดบำเพ็ญประโยชน์สร้างห้องสมุด สอนเสริมทางด้านวิชาการแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา และเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 5 เมษายน 2557 ณ บ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


กิจกรรม Open House

Openhouse01

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม Open House โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

คณะนิติศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

5April

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวนภกมล หะวานนท์ นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาส ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษากฎหมายดีเด่น ประจำปี 2557 เข้ารับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2557 ณ สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารแนบ
Attachments:
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน.pdf)ไฟล์เอกสาร[ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2557]204 Kb

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ ขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

AA01

AA02

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  10 และวันศุกร์ที่  11 เมษายน 2557  ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์  คณบดี  รองศาสตราจารย์ทัชชัย ทองอุไร  อาจารย์พัชร์  นิยมศิลป  รองคณบดี   พร้อมด้วยบุคลากร และนิสิตคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเทพทวาราวดี  คณะนิติศาสตร์ และร่วมกันกราบขอพรจากคณาจารย์อาวุโสเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย

โครงการอบรมนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556

3103201401

               เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556  ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ทั้งนี้ในการอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายดล บุนนาค ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายเรื่อง "วิธีปฏิบัติตนในการฝึกงานของนิสิต (ภาครัฐ)"  และนายกุดั่น สุขุมานนท์ ทนายความหุ้นส่วน บริษัทวีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด บรรยายในหัวข้อ วิธีปฏิบัติตนในการฝึกงานของนิสิต (ภาคเอกชน)"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์

28032014

คณะนิติศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาระงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ สังกัดคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00-15.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร เพื่อระดมความคิดเห็นและให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล และการดำเนินงานพัฒนาคณะนิติศาสตร์ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ...

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday349
mod_vvisit_counterYesterday988
mod_vvisit_counterThis week5665
mod_vvisit_counterLast week8657
mod_vvisit_counterThis month349
mod_vvisit_counterLast month36508
mod_vvisit_counterAll1028991

Online (20 minutes ago) : 15
Your IP : 54.226.213.228
,
Today : 01 พฤศจิกายน 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21