Thai (ภาษาไทย)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

กฎหมายเศรษฐกิจ ป.โท นิติ จุฬาฯ ตอบโจทย์ นักธุรกิจต้องรู้กฎหมาย

      ในยุคโลกาภิวัตน์ นักกฎหมายต้องก้าวให้ทันโลกเพราะโลกมีการเชื่อมต่อทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้น กฎหมายก็จำเป็นต้องพัฒนาให้รองรับความก้าวหน้าเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จึงได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท รองรับบุคคลที่มีพื้นฐานหลากหลายสาขาอาชีพที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ด้าน กฎหมายแม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อนพร้อมป้อนนักฏหมายรุ่นใหม่เข้าสู่แวดวงนัก ธุรกิจ รู้จักใช้กฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
      
       รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ผู้ อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) กล่าวว่า ในขณะที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พร้อมกับการออกกฎหมายใหม่หลายฉบับที่นำมาบังคับใช้ ซึ่งเมื่อปี 2552ที่ผ่านมา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และถือโอกาสเปิดตัวสาขาน้องใหม่อย่าง “สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร” เพื่อเป็นรองรับปัญหากฏหมายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน เน้นความรู้ด้านกฎหมายกับนิสิตผู้สนใจทั้งทีเป็นนักกฎหมาย และไม่ใช่นักกฎหมายนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ
      
       “หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฏหมายการเงินและภาษีอากร เป็นหลักสูตรที่รองรับปัญหากฎหมายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใน ปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษีอากรและเรื่องของการเงินและหลัก ทรัพย์ และที่สำคัญเราต้องการที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย เศรษฐกิจ ให้สามารถนำความรู้และหลักวิชากฎหมายเศรษฐกิจที่ถูกต้องไปใช้ปฏิบัติงานใน สาขาชีพของตนเอง และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการและการตัดสินใจทางธุรกิจ การระมัดระวังประเด็นปัญหาที่กฎหมายเข้ามาควบคุม หรือว่ารู้จักใช้กฎหมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ”

       ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ (ศศ.ม.) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) LL.M.Business Law (Internatiomal) Program หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายการเงิน และภาษี หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)
       
       ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ ผ่านมาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญ กฏหมายเฉพาะสาขา อาทิ สาขากฏหมายธุรกิจ สาขากฎหมายแพ่งและอาญา สาขากฎหมายระหว่างประเทศ และสาขากฎหมายมหาชน แต่เนื่องจากสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง กับสาขาวิชาอื่นๆ นักนิติศาสตร์ จึงควรเป็นผู้มีความรอบรู้และรู้รอบในศาสตร์อื่น ควบคู่กับความรู้ทางกฎหมาย ในทำนองเดียวกับบุคคลในสายวิชาชีพหรือสายอาชีพอื่นๆ ควรจะมีความรู้กฎหมายควบคู่กับความรู้ในศาสตร์ของตนเอง


Announcement List of Qualified Applicants to the Interview for Admission to the LL.M. (Business Law) Program, Academic Year 2014 (Round 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 1)

Announcement List of Qualified Applicants to the Interview for Admission to the LL.M. (Business Law) Program, Academic Year 2014 (Round 1)

รายละเอียดในเอกสารแนบ

Attachments:
Download this file (scan0011.pdf)Attach file[Announcement List of Qualified Applicants to the Interview for Admission to the LL.M. (Business Law) Program, Academic Year 2014 (Round 1)]396 Kb
Download this file (scan0012.pdf)ประกาศแนบ[ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 1]469 Kb

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะนิติศาสตร์ ผู้ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

 Act20140106-Header-01

นายวโรฒม์ คณานับ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาหมากรุกอาเซี่ยน(เกมส์สั้น 5 นาที) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครัั้งที่ 27 ณ กรุงเนย์ปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ 27 th SeaGames Myanmar 2013 Nay Pyi Taw  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

Act20130106-Header-02

นางสาวพิชชาภา  ธนกิจเจริญพัฒน์  นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเทควันโด พุมเซ่ (ท่ารำ) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครัั้งที่ 27 ณ กรุงเนย์ปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ 27 th SeaGames Myanmar 2013 Nay Pyi Taw เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

เสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ กับทางรอดของประเทศไทย”

Act20131209-Header-05-horz

                   คณะนิติศาสตร์ จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญ กับทางรอดของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยมี ศ.ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ ศ.ดร.กระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ รศ.ดร.โภคิน พลกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุด และนายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เป็นวิทยากร


รองคณบดี อ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี และ Mr.carrol William Roth ได้รับรอง Prof.Anu Arora และ Dr.Rob Stokes จาก University of Liverpool

Act20131209-Header-04_resizeเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  2556   เวลา 10.00 -12.00 น.  รองคณบดี  อ.ดร.ชัชพล  ไชยพร รองคณบดี และ Mr.carrol William Roth  ได้รับรอง  Prof.Anu Arora  และ   Dr.Rob  Stokes จาก  University of Liverpool เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันทั้งสอง

เสวนาวิชาการเรื่อง “เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร”

Act20131209-Header-06_resize

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์            จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้อง 307 อาคารพินิตประชานาถ เพื่อเผียแพร่ข้อเท็จจริง และประเด็นกฎหมายที่สำคัญของคดีนี้ รวมทั้งให้แนวการวิเคราะห์ผลของคำพิพากษาแก่สาธารณชน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับผลของคำพิพากษา โดยมี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะต่อสู้คดีฝ่ายไทย คดีเขาพระวิหาร  นายณัฎฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน เป็นอย่างมาก

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหานิรโทษกรรมกับอนาคตของชาติ"

Act20131209-Header-09

             คณะนิติศาสตร์ จุฬา จัดการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหานิรโทษกรรมกับอนาคตของชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ศ.สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ ดำเนินรายการโดย รศ.ตระกูล มีชัย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และสื่อมวลชน เป็นอย่างมาก

คณะนิติศาสตร์ร่วมต้อนรับ Professor Yoshiharu Matuura Associate Professor S. Matunaka Mr.Kishiko Mizuno จาก Nagoya University

Act20131209-Heade-02            เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน  2556   เวลา 10.00 -12.00 น.  ศ.ดร.นันทวัฒน์  บรมานันท์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ อ.ดร.ชัชพล  ไชยพร   ศ.ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์ รศ.ทัชชมัย  ทองอุไร รองคณบดี และ Mr.carrol William Roth ได้ต้อนรับ Professor Yoshiharu Matuura  Associate Professor S. Matunaka  Mr.Kishiko  Mizuno จาก  Nagoya University เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันทั้งสอง


โครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร

Web_resize

คณะนิติศาสตร์ต้อนรับ Dr.Olugbenga Bamodu Senior Lecturer ของ School of Law มหาวิทยาลัย Essex ประเทศสหราชอาณาจักร

Header20131107-01

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี อาจารย์ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ และMr.William Roth รองผู้อำนวยการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ต้อนรับ Dr.Olugbenga Bamodu  Senior Lecturer ของ School of Law มหาวิทยาลัย Essex ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือทางวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันทั้งสอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ...

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday667
mod_vvisit_counterYesterday944
mod_vvisit_counterThis week4117
mod_vvisit_counterLast week6070
mod_vvisit_counterThis month21156
mod_vvisit_counterLast month28656
mod_vvisit_counterAll960515

Online (20 minutes ago) : 15
Your IP : 50.19.149.115
,
Today : 28 สิงหาคม 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21