Thai (ภาษาไทย)
ด้วยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศยกเลิก NirasNet-S ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 และ ประกาศเปิดใช้งาน “ChulaWiFi” อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้วิธีเชื่อมต่อ ChulaWiFi ได้เช่นเดียวกับ NirasNet-S เดิม

ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

Act20130925-Header-01

          เมื่อวันพุธที่  25  กันยายน  2556  ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ  นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ แสดงความยินดีที่อาจารย์เข็มทอง  ต้นสกุลรุ่งเรือง  ได้เกียรติเป็นอย่างสูงจาก Professor Susan Rose-Ackerman  แห่งโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา  ให้ไปร่วมทำวิจัยทางนิติศาสตร์ในหัวข้อ Participatory Rulemaking and Democratic Consolidation  เป็นระยะเวลา 3 เดือน  ระหว่างวันที่  15  มกราคม 2557  ถึงวันที่  30 เมษายน  2557   พร้อมกับเป็นผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์  มอบเงินสนับสนุนการทำวิจัยจำนวน  50,000.- บาท โดย ศิษย์เก่า “ฬ”  5 ท่านได้แก่ คุณถกล  ติงธนาธิกุล  ( ฬ รุ่น  15)  อาจารย์นพดล  อินทรลิบ  ( ฬ รุ่น  10)   คุณประดิษฐ์   ทีฆกุล  ( ฬ รุ่น  21)     คุณชินวัฒน์  ชินแสงอร่าม ( ฬ รุ่น  21)   และ  ศาสตราภิชาน บุญมา  เตชะวณิช ( ฬ รุ่น  16) สนับสนุนการไปทำวิจัยดังกล่าวท่านละ 100,000.- บาท ด้วย


หลักสูตร LL.M. จัดบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ Kyushu University เรื่อง “Heritage and Authenticity”

Act20130913-Header-01

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)   คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Heritage and Authenticity” โดย Prof. Toshiyuki Kono, Asst. Prof. Antonio Formacion และนิสิตจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น 4 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ คณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Kyushu University ร่วมกับคณาจารย์และนิสิตปัจจุบันในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์ โดยมี รองผู้อำนวยการหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ ดร. อังคณาวดี ปิ่นแก้ว และ Mr. William Roth เป็นผู้ดูแลการจัดกิจกรรม

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์

Act20130913-Header-03

ประชุมพิจารณาร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย

Act20130911-Header

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 408 อาคารเทพทวาราวดี หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุม the 2nd Coordination Meeting between Ateneo de Manila University, Chulalongkorn University, Kyushu University, National University of Singapore and the University of Malaya ภายใต้โครงการ Re-Inventing Japan Project: A Spiral Model of Collaborative Education: Balancing Global and Local Values through Legal Mind โดยการสนับสนุนของ The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน  4 มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 12 คน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คณะอักษรศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก และคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ), อาจารย์ ดร. อังคณาวดี ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) และอาจารย์ ดร. สิริกัญญา โฆวิไลกูล ผู้ช่วยคณบดีด้านวิรัชกิจ

คณะผู้แทนจาก Doshisha Educational Corporation ประเทศญี่ป่น เยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Act20130903-Header-01

เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 Dr. Minoru Oya, Chancellor, Doshisha Educational Corporation ประเทศญี่ป่น และคณะรวม 6 คน ในการเดินทางมาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อหารือเกี่ยวกับการขยายกิจกรรมความร่วมมือโดยเฉพาะด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนนิสิต  โดยได้เข้าพบหารือร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน รองอธิการบดีด้านวิจัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ณ ห้องรับรอง อาคารจามจุรี 4 ชั้น 2 เวลา 14.00 น. และภายหลังจากการหารือกับผู้แทนมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ ได้เยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิช บุณยัษฐิติ รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจ และอาจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การรับรอง

คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ฬ (ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2556

Act20130801-Header-01

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ฬ (ภาคบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งหลักสูตรฯ ได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีการจัดแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิด โดยมีคณาจารย์และนิสิตทั้ง 3 ชั้นปี ร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นิสิตรุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้อง ณ สนามกีฬา อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ ชั้น 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และงานเลี้ยงสังสรรค์ จัดขึ้น ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพฯ เวลา 18.00-23.00 น. เป็นการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันและมอบรางวัลต่างๆ จากการแข่งขันกีฬาในช่วงบ่าย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา

อ่านเพิ่มเติม...

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี

Act20130820-Header-01

เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2556 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี แด่  ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้รับมอบรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2556 สาขาผู้ทรงคุณวุฒิ จากกระทรวงพาณิชย์ 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะนิติศาสตร์แสดงความยินดีกับพี่น้อง ฬ

Act20130813-Header-02-horz

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30-19.30 น. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงความยินดีกับพี่น้อง “ฬ” จำนวน 5 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. นายพีรพันธุ์  พาลุสุข      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นิสิต ฬ รุ่น 9    
2. ศ.(พิเศษ)ชัยเกษม  นิติสิริ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม    นิสิต ฬ รุ่น 10  
3. นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นิสิต ฬ รุ่น 13
 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   นิสิต ฬ รุ่น17
2. นายปานปรีย์  พหิทธานุกร ประธานคณะกรรมการ  บริษัท ปตท.(จำกัด)มหาชน  นิสิต ฬ รุ่น19

อ่านเพิ่มเติม...

คณะนิติศาสตร์จัดการบรรยายทางวิชาการ The Challenges of International Justice and the Way Forward

Act20130809-Header-01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 - 15.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เชิญ Prosecutor Serge Brammertz ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอัยการประจำคณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศสำหรับอดีตยูโกสลาเวีย (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia - ICTY) มาบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ The Challenges of International Justice and the Way Forward (ข้อท้าทายและอนาคตของการยุติธรรมระหว่างประเทศ) โดยได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยมาเข้าร่วมฟังการบรรยาย นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ นิสิต ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าวอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันรพี ภายใต้แนวคิด “LAW RIGHT LOVE”

Act20130807-Headert-horz

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันรพี ภายใต้แนวคิด “LAW RIGHT LOVE” ระหว่างวันที่ 4 – 5 และ7 สิงหาคม 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ และด้านการจัดกิจกรรมของนิสิต ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาแห่งกฎหมายไทย นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันรพี แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย โต้วาที แข่งขันเปิดประมวลกฎหมายแนะแนวการศึกษาการเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ เสวนาทางวิชาการ ประกวดผลงานสร้างสรรค์ และจัดพิมพ์หนังสือรวบบทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย มีโรงเรียนต่างๆ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ...

llm_logo

lawjournal st_program
ALIN

Lib_Notebook_and_iPad

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

สถิติการให้คำปรึกษาของศูนย์ฯ  ประจำเดือนสิงหาคม 2556
 • ความแพ่ง        63 ครั้ง
 • ความอาญา      16 ครั้ง
 • เรื่องอื่นๆ         20 ครั้ง
       รวม           99 ครั้ง
สายตรงให้คำปรึกษา 0-2218-2066
หรือ 0-2218-2017 ต่อ 520 (โทรสาร)
อีเมล : legalaidcenter@yahoo.com

Links ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน
wadwong

แวดวง "ฬ" News

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

กิจกรรมบริการวิชาการ

 • 1
 • 2
 • 3

แสดงความยินดี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

NewsUpdateSideA
News for Students

Program1_News

Program2_News

Program3_News

Program4_News

Program5_News

Program6_News

Program7_News

westlaw-logo 

เข้าสู่ฐานข้อมูล Westlaw
"Sign On: WESTLAW"

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดซื้อบริการฐานข้อมูล WESTLAW เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการแก่นิสิตคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลถึงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยและสร้างองค์ความรู้ให้กับวงการ นิติศาสตร์ไทย  Read more for Conditional ...

lexis_pngเข้าสู่ฐานข้อมูล LexisNexis (เข้าได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เท่านั้น)

heinonline_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล Heinonline

worldtradelaw_logo

เข้าสู่ฐานข้อมูล WorldTradeLaw


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday591
mod_vvisit_counterYesterday994
mod_vvisit_counterThis week6583
mod_vvisit_counterLast week6416
mod_vvisit_counterThis month23898
mod_vvisit_counterLast month26790
mod_vvisit_counterAll934601

Online (20 minutes ago) : 11
Your IP : 54.227.12.219
,
Today : 26 กรกฏาคม 2014
Starting Day : 01 June 2010 18:00
email11
email21