คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย จัดอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 17 ปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบและข้อบังคับของทางการให้กับผู้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer, IT Compliance) ในปี 2567 นี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาการอบรมให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เข้าไว้ด้วย โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่และความรับผิดของ Compliance Officer ต่องาน Market Conduct และ Responsible Lending

โครงการอบรม Compliance Officer รุ่นที่ 17 กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 มิถุนายน 2567 รวม 5 ครั้ง และมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 161 คน เป็นบุคลากรจากสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารรัฐ ธนาคารนานาชาติ กลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์และผู้สนใจโดยทั่วไป