วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 อันเป็นมงคลวาระคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 52
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองดังเช่นที่ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

ช่วงเช้า มีพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายสักการะพระรูป สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พิธีบวงสรวงพระภูมิประจำคณะนิติศาสตร์ และพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์และสังฆทาน โดยเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตามาเป็นประธานสงฆ์

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร ผู้รักษาการอธิการบดี จุฬาฯ และหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ มาร่วมแสดงความยินดี

ช่วงบ่าย คณะนิติศาสตร์ จัดปาฐกถาประยูร กาญจนดุล เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ ดร.ประยูร กาญจนดุล ปฐมคณบดีของคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ 16 คณะฯ ได้รับเกียรติจาก นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา แสดงปาฐกถาหัวข้อ “กระบวนการทางยุติธรรมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

พร้อมกันนี้ ได้จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี