ตราคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

คณะนิติศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านนิติศาสตร์ของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นแหล่งความรู้ทางกฎหมายและแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน

พันธกิจ

  1. จัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เข้าสู่ความเป็นสากลอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และบูรณาการกับศาสตร์อื่นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่มีพลวัตสูง
  2. สร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงทั้งด้านความรู้ ทักษะ และจริยธรรม
  3. สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางกฎหมาย เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิง เป็นสติและปัญญาของสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์ของคณะนิติศาสตร์

ชำนาญนิติวิชา
งามสง่าด้วยคุณธรรม
นำไทยในสากล
อุทิศตนเพื่อสังคม