เป็นเวลากว่า 4 ทศวรรษที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหล่อหลอมนิสิตให้เป็นบัณฑิตกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชากฎหมายทั้งเชิงปรัชญาและเชิงปฏิบัติ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยต่อความเป็นไปของสากลและเท่าทันพลวัตโลก และยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกมารับใช้สังคมแล้วกว่าหมื่นคน ครอบคลุมทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคเอกชน

Mr. Rahat Alikhan

Legal and Financial Consultant, Lighthouse Asia Limited


This LL.M. program offered by Chulalongkorn University gave me great insight about developments in the legal field that impact how our clients carry out their business and prepared me well on how to advise such clients. The lecturers came from all over the world and students got to hear first hand about issues faced by legal practitioners in other jurisdictions, as well as how to to handle such issues. I highly recommend this program to both those already in and those intending to enter legal practice as this program will broaden their understanding of business law.

Mr. Lei Zeng

Manager, Tax & Legal, KPMG Phoomchai Tax Ltd.
LL.M. Alumni 2019


The Chulalongkorn L.L.M. (International Business Law) program offered me special courses combining western wisdom and Asian practice. I learn from this program how to practice law in diversified Asian environments, not merely as a Chinese lawyer, but one with cross-border thinking. It taught me new skills for supporting Chinese investment across Asia and beyond, which is highly appreciated by enterprises and professional firms that intend to explore opportunities for the ever-growing Chinese business. This program paves a new path for my career.

朱拉隆功(国际商法)法律硕士课程的教学内容结合了西方智慧和亚洲实践,别具特色。通过这个课程,我学到了如何在多样化的亚洲环境中从事法律工作。我不再是单纯的中国律师,而是具有跨境思维的法律实践者。我掌握了能够帮助中国企业在亚洲和更宽阔的地区开展投资的技能,而这些技能正是那些希望在持续增长的中国业务中发掘机会的企业和专业服务机构所特别看重的。这个课程为我打开了职业发展的新道路。

สมพร เหลี่ยมป้อ

นักกฎหมายอิสระ
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร น.ม. 2551-2553


องค์ความรู้และวิธีการลำดับความคิดในการทำวิทยานิพนธ์ที่ได้รับจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเอง

อัครพันธ์ สัปปพันธ์

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร น.ม. 2539-2542


ความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ทั้งจากภายในและภายนอกคณะ ประกอบกับการมอบงานให้อ่านก่อนการบรรยาย ทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นการถกเถียงทางวิชาการที่น่าสนใจ ทันสมัยและสนุก คณะจัดให้มีการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่เป็นระบบและมีคุณภาพ ส่งผลให้มหาบัณฑิตทางนิติศาสตร์มีความเข้มแข็งทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในแวดวงกฎหมาย

ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม

อดีตอัยการสูงสุด กรรมการกฤษฎีกา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ ของคณะรัฐมนตรี
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร น.ม. 2517-2520


ผมเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปี 2517 เดิมผมคิดว่าตนเองมีความรู้ด้านกฎหมายมากเพียงพอแล้ว เพราะสามารถสอบเข้าได้ในลำดับที่ 1 แต่เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้วทำให้ได้รู้ว่าความรู้ที่เรามีนั้นยังน้อยนัก หลักสูตรฯ ได้ให้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ดีอย่างยิ่ง โดยผมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ทิพาพันธ์ รัตนพิทักษ์

ตุลาการศาลปกครองกลาง
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร น.ม. 2542-2545


หลักสูตรนี้สอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชน เน้นการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จึงทำให้ดิฉันสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานได้จริง

โสมนัส เจือศรีกุล

Director, Office of the Executive Director, TIJ
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร น.ม. 2542-2545


หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หลักการ องค์ความรู้ และกรอบวิธีคิดซึ่งทำให้ดิฉันสามารถต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างไม่สิ้นสุด แม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

ภิญญดา ไรนิเกอร์

นักการทูตปฏิบัติการ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร น.ม. 2549-2551


ในฐานะที่เรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ทั้งที่จุฬาฯ และต่างประเทศสามารถบอกได้ว่าความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้จากหลักสูตรของจุฬาฯ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศได้มากที่สุด อีกทั้งคณาจารย์ก็มีความรู้และมีคณภาพในระดับสากล หลักสูตรมีความลึกและละเอียด ใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน ดีกว่า LLM ที่ต่างประเทศ

สุรพล โอภาสเสถียร

CEO, National Credit Bureau (เครดิตบูโร)
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร ศศ.ม. รุ่น 1


ผมเรียนหลักสูตร ศศ.ม. รุ่น 1 ครับ ยืนยันว่าดีจริงๆ ครับ และไม่ต้องกังวลว่าเรามีพื้นความรู้ด้านนิติศาสตร์น้อย

วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล

MD, Warrix Sports
นิสิตเก่า ป.โท หลักสูตร ศศ.ม. รุ่น 18


หลักสูตรนี้ ทำให้เข้าใจ รู้เท่าทัน และเพิ่มความระมัดระวังในการทำนิติกรรมสัญญา สร้างการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพทั้งของธุรกิจ และบุคคลในฐานะผู้นำองค์กร