ฝ่ายบริหาร

นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

0 2218 2023 , 0 2218 2017 ต่อ 325
saifon@law.chula.ac.th

นายพงศ์ธาดา พุฒิแสงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ แผน และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2040 phongthada@law.chula.ac.th

นางสาวสุจารี มีเผ่าพันธ์

งานแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

0 2218 2090

นายณัฐพล พลพืชน์

งานแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ

0 2218 2045

นางสาวนันท์นภัส จงจิตเจริญวานิช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2079

นายวรพจน์ พานิชเจริญ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2039

นายภานุมาศ ซาเล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2094

นายชวัลวิทย์ ศรีจันทร์โฉม

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2099

นายวรเมธ ไวยเจริญ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2096

นายพงษ์พิษณุ เวปุลานนท์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2218 2028

นางสาวอารีย์รักษ์ โพธิทนิตย์

0 2218 2038

นายพรชัย ถิรชีวิน

หัวหน้ากลุ่มภารกิจระบบกายภาพ

0 2218 2081

นายธนัท อุดมสถิตธรรม

งานระบบวิศวกรรม

0 2218 2267

นายศิลา ค้ำจุน

งานระบบวิศวกรรม

0 2218 2051

นางสาวนารีรัตน์ พุ่มจันทร์

งานกายภาพ

0 2218 2048

นางสาวพรสุรีย์ มากทองหลาง

งานกายภาพ

0 2218 2055

นายจตุพร รุ่งเรือง

งานกายภาพ

0 2218 2048

นายจักรกฤษณ์ คำมอนมาย

งานกายภาพ

0 2218 2048

นายเฉลิมพล โพธิกุล

งานกายภาพ

0 2218 2048

นายวสันต์ คำมอนมาย

งานกายภาพ

0 2218 2048

นายสมนึก ศรีรุ่งเรือง

งานกายภาพ

0 2218 2048

นางสาวธัญพร ทองเพ็ง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป

0 2218 2015

นางสาวจรรยาวรรณ มากมี

งานสารบรรณและพิธีการ

0 2218 2049

นางสาวณัฐภรณ์ ศุภลักษณ์หิรัญ

งานสารบรรณและพิธีการ

0 2218 2022

นางสาวนวรัตน์ นะพินโน

งานสารบรรณและพิธีการ

0 2218 2042

นางสาวขวัญใจ ธรรมโรเวศน์

งานสารบรรณและพิธีการ

0 2218 2059

นายอภิเดช กร่างงาม

งานสารบรรณและพิธีการ

0 221 82047

นางสาวกัญชริญา นันทบุตร

งานบุคคล

0 2218 2072

นางสาววนัชพร โลนอก

งานบุคคล

0 2218 2073

นางฐิติมา สุ่มแสนหาญ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการคลังและพัสดุ

0 2218 2044 thitima@law.chula.ac.th

นางสาวโสภิตา เก่งการช่าง

งานการเงิน

0 2218 2060

นางอุไรพรรณ์ เสริมนา

งานการเงิน

0 2218 2093

นางสาวชนิดาภา ผังรักษ์

งานการเงิน

0 2218 2074

นางสาวนภาภรณ์ พรหมเมือง

งานบัญชี

0 2218 2077

นางวารุณี ศรีหวาด

งานบัญชี

0 2218 2087

นางสาวศุภนิดา สุภัทรวิทยาคุณ

งานพัสดุ

0 2218 2089

นางนิษา ทองโต

งานพัสดุ

0 2218 2082

ฝ่ายวิชาการ

นางสุพิชา จิณณวาโส

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

0 2218 2010
supicha@law.chula.ac.th

นางสาววรรณิภา แย้มรับบุญ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย

0 2218 2086

นางประไพ ปู่จันทร์

0 2218 2067 prapai@law.chula.ac.th

นางสาวนภกุล ศรีกมลธิติ

งานบริการวิชาการและวิจัย

0 2218 2076

นางสาววรรณภา ประทุมวี

งานบริการวิชาการและวิจัย

0 2218 2020

นางสาวสโรชา เรืองปราชญ์

งานบริการวิชาการและวิจัย

0 2218 2071

นางสาวพิชญาภา ขนทรัพย์

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

0 2218 2083

นางสาวแพรวพรรณ เตชะโกศล

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

0 2218 2026

นายศักดา เมฆาพัฒนเดช

ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา

0 2218 2025

นางสาววรลักษณ์ ทองใบ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิทยทรัพยากร

0 2218 2068 vorraluk@law.chula.ac.th

นางสาวบุษบา โสตรศรีทิพย์

งานห้องสมุด

0 2218 2053

นางสาวภัทรียา ไชยณรงค์

งานห้องสมุด

0 2218 2054

นายวีรวิทย์ เรืองสุวรรณ

งานห้องสมุด

0 2218 2037

นางสาวสุนทรีย์ เสนาะวาที

งานห้องสมุด

0 2218 2091

นางสาวจุฑาพัชร วงศาโรจน์

งานห้องสมุด

0 221 82070

นางสาววนิดา สำเภา

งานห้องสมุด

0 2218 2085

นางสาววรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร

งานตำรา/วารสารกฎหมาย

0 2218 2029

นางสาวมูนา เก็นตาสา

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิรัชกิจ

0 2218 2019

นายบำรุง ถนอมเชื้อ

งานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

0 2218 2064

นางสาวธนภร สวัสดิมงคล

งานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

0 2218 2075

นางพิริยาภรณ์ คำมอนมาย

งานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

0 2218 2021

นางสาวกนกกร ป้อมปลั่ง

งานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

0 2218 2058

นางวัชรี พรหมประดิษฐ์

งานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

0 2218 2061

นางสาวน้ำเพชร ศรีละออ

งานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

0 2218 2078

นางสุมาลี หิรัญวชิระ

งานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

0 2218 2056

นางสาวช่อทิพวัลย์ รัตนนรชัย

งานหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

0 2218 2024

นางสาวสิริธิดา เงินทอง

งานวิรัชกิจและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)

0 2218 2041

นายจิรโรจน์ นิธิสันถวะคุปต์

งานวิรัชกิจและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

0 2218 2061

นางสาวรัญชนา รุ่งเรือง

งานวิรัชกิจและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)

0 2218 2065

นางสาวจุฑามาส เลกากาญจน์

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรีและพัฒนานิสิต

0 2218 2011 jutamas@law.chula.ac.th

นางสาวณัฐพร พุกพิบูลย์

งานกิจการนิสิต

0 2218 2071

นายภูมิดินันท์ คำสุวรรณ์

งานกิจการนิสิต

0 2218 2071

นายทักษิณ ยิ้มงาม

งานกิจการนิสิต

0 2218 2071

นายพงศ์พันธ์ ภีระนานนท์

งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

0 2218 2062

นางสาวสายธาร ลาโสภา

งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

0 2218 2098

นายภูภัชร พัฒนธารธาดา

งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

0 2218 2264

นายสุทรรศน์ ดีใจ

งานทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ

นางสาวอนุสรา ชูชื่น

งานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

0 2218 2088

นางสาวภุชงค์ พรหมเมือง

งานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

0 2218 2084

นางวันทนา เขียวกล่ำ

งานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

0 2218 2012

นางสาวอัยรดา เจสละ

งานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

0 2218 2092

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชญณิพัฒฑ์ คลี่ขจาย

งานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

0 2218 2013

นางสาวณสรวง นเรนทรเสนี

นักจิตวิทยา

0 2218 2050