รายชื่อผู้บริจาคให้กองทุนคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริจาคให้ทุนการศึกษา

 1. คุณสุวิมล สวัสดิ์พาณิชย์
 2. คุณถกล ติงธนาธิกุล
 3. คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล
 4. คุณกาญจนารัตน์ ลิวีโรจน์
 5. คุณศิริคณางค์ ไชตสุต
 6. คุณไขศรี อุทัยวรรณ์
 7. คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ
 8. คุณสุเมธ มิ่งมงคล
 9. คุณเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์
 10. คุณเปี๊ยก –อมรา (เพื่อนคุณไกวัล)
 11. คุณณัฐพงศ์ วาระกิจ
 12. คุณณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 13. คุณบุญมา เตชะวณิชย์
 14. คุณกุดั่น สุขุมานนท์
 15. ทุนมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา นางพนิดา วัธนเวคิน จากนิติศาสตร์ จุฬา
 16. บริษัท เบเคอร์ แอนด แม็คเค็นซี จำกัด

ผู้บริจาคสมทบ

 1. มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา
 2. คุณไขศรี อุทัยวรรณ์
 3. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 4. คุณประดิษฐ์ ทีฆกุล
 5. คุณกุดั่น สุขุมานนท์
 6. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 7. บจก.สำนักพิมพ์วิญญูชน
 8. นายชาติชาย พานิชชีวะ
 9. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 10. รองศาสตราจารย์พิเศษ เสตเสถียร
 11. คุณอังสุมา มนต์เทียนเกษม
 12. นายโอม จันทร์เรืองเพ็ญและนายแอม จันทร์เรืองเพ็ญ
 13. ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
 14. นางสาวอัณษิฏา นันทพิสิฐ
 15. บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด
 16. บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 17. บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด
 18. นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
 19. ศาสตราจารย์พิเศษบุญมา เตชะวณิชย์
 20. บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด
 22. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด
 24. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 25. รองศาสตราจารย์สำเรียง เมฆเกรียงไกร
 26. ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
 27. อาจารย์นพดล อินทรลิบ
 28. นายณัฐพงศ์ วาระกิจ
 29. นางสาวรื่นวดี สวรรณมงคล
 30. นางชลาลัย ศีลแดนจันทร์
 31. รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 32. กรมพลศึกษา
 33. ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท
 34. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 35. บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ท จำกัด
 36. บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด
 37. ศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์
 38. คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ
 39. นิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ) ฬ 57
 40. อาจารย์กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 41. อาจารย์เดชอุดม ไกรฤทธิ์
 42. อาจารย์สมนึก ชัยเดชสุริยะ
 43. อาจารย์สุรพล สร้างสมวงษ์
 44. คุณเฉลิมชัย เขียวประดิษฐ์
 45. นายถกล ติงธนาธิกุล
 46. นางสาววิภาดา เกษมสุข
 47. คุณพีระพรรณ ตั้งสุวรรณ
 48. คุณสกล นครชัย
 49. ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์
 50. นายชาย เลิศวิทยชัยกุล
 51. คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์
 52. คุณกัญญ์ชลา จิณณวาโส
 53. คุณประกอบ เพียรเจริญ
 54. ธนาคารออมสิน
 55. นายปณิธิ ชุณหสวัสดิกุล
 56. บมจ.เมืองไทยประกันภัย (สำนักงานใหญ่)
 57. บริษัท เกษมทรัพย์ภักดี จำกัด
 58. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณพล จันทน์หอม
 60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร
 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา นิมมานเหมินทร์
 62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุผานิต เกิดสมเกียรติ
 63. ศาสตราจารย์พิเศษ ปรีชา พานิชวงศ์
 64. ฬ 21
 65. อาจารย์กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
 66. อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ
 67. คุณแววตา อดุลยรัตนนุกุล
 68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
 69. นางสาววารี ชินสิริกุล
 70. นายทรงพล สงวนพงศ์
 71. อาจารย์อวยชัย คูหากาญจน์
 72. คุณสุวิมล สวัสดิ์พาณิชย์
 73. นายต่อตระกูล ศรีเรืองสกุล
 74. บริษัท กฎหมายศลย์ ไชยสุต จำกัด
 75. บริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์ สุเมธ จำกัด
 76. พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์
 77. ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร
 78. สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์
 79. คุณวัฒนา ชัยสถาพร
 80. นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย
 81. รองศาสตราจารย์ทัชชมัย ทองอุไร
 82. คุณอมรา ภูวนวัฒก์
 83. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง
 84. คุณพิชัย เลิศสุพงศ์กิจ
 85. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
 86. นายอธิศ ทองอุไร
 87. บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 88. บริษัท มิสเตอร์. เวิร์คเพอร์มิต แอนด์ บุคคีพปิ้ง คอมพานี จำกัด
 89. นางสาวสุวรรณา แสงอรุณศิริ
 90. นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
 91. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
 92. นายอมร ประพิณพจน์
 93. อาจารย์ปานทิพย์ พฤกษาชลวิทย์
 94. นางสาวอภิญภัค อมาตยกุล
 95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์
 96. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัติ ฉ่ำเฉลิม
 97. คุณสวนีย เสตเสถียร
 98. ฬ 55,ฬ 56,ฬ 57
 99. คุณศิริคนางค์ ไชยสุต
 100. นางสาวกมรวรรณ ชินธรรมมิตร์
 101. นิติศาสตร์ จุฬาฯ รุ่น ๑๘
 102. นิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ
 103. อาจารย์สุภา ธรรมธิติวัฒน์
 104. นางสาวสุพรรณี ว่องมาดี
 105. นางสาวงามสิริ งามทรัพย์มณี
 106. พระมนตรี ธาตุแก้วใจธรรม
 107. ดร.พลอยไพลิน สิงหเสนี
 108. นางภัทรชนก ฉายะจินดาวงศ์
 109. บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 110. คุณธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์
 111. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
 112. คุณแววมณี โสภณพินิจ
 113. คุณสุรีณา สุรกิจโกศล
 114. นางสาวจิรนุช ภูวนวัฒก์
 115. นางสาวสุรีวัลย์ เริ่มลาวรรณ
 116. บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 117. คุณเพียงเนตร สวัสดิพงษ์
 118. คุณเกวลี จินดาสมบัติเจริญ
 119. คุณพันธ์ทิพย์ จิรกาญจนากร
 120. คุณฤดี เอื้อจงประสิทธิ์
 121. คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
 122. นางสาววันทนา เตชะวิศิษฐ์
 123. นางอารุณี โชติวิจิตร สุปรียสุนทร
 124. นายจักรกริช บุญมี
 125. นายธนดี พันธุมโกมล
 126. นายธารา ดุรงคพิทยา
 127. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
 128. พล.ต.ต.ประยุทธ ศุภจริยาวัตร
 129. นางสาวกัลยา พรเพิ่มพูน
 130. บริษัท สำนักกฎหมายดำเนินสมเกียรติ และบุญมา จำกัด
 131. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
 132. พล.ต.ต.ประยุทธ ศุภจริยาวัตร
 133. นางสาวกัลยา พรเพิ่มพูน
 134. บริษัท สำนักกฎหมายดำเนินสมเกียรติ และบุญมา จำกัด
 135. ฬ 23
 136. นายเกียรติ สิทธีอมร
 137. คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์
 138. คุณวราธร วงศ์สว่างศิริ
 139. คุณฉวีพันธุ์ ฮันตระกูล
 140. คุณอรุณรัตน์ ตันติวิท
 141. นางศุษมา อุรพีพัฒนพงศ์
 142. นายณรงศ์เดช สรุโฆษิต
 143. นายสมคิด หวังเชิดชูวงศ์
 144. นายอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
 145. บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด
 146. รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชำนาญเวช
 147. ฬ 52
 148. อาจารย์ณัฏฐพร รอดเจริญ
 149. นายผาสุก เจริญเกียรติ
 150. นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ
 151. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์
 152. นางสาวภัทริน หลักทอง
 153. ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์
 154. คุณกอบศักดิ์ ดวงดี
 155. นางสาวกรกมล กอไพศาล
 156. นางอรสา เจริญเกียรติ
 157. นายอธิป บุตราช
 158. ศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์
 159. คุณกรรณิกา ชัยนรานนท์
 160. คุณสัญญา ศรายุทธ
 161. นางนฤมล แสงอรุณ
 162. นางสาวภัทรา เลาหะพลวัฒนา
 163. นายธนิต กฤษณังกูร
 164. นายธัญญะ กิจชัยนุกูล
 165. นายมหินทร์ กรัยวิเชียร
 166. นายอังกูร จิรกิตยางกูร
 167. มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
 168. คุณไพศาล มหาพัณณาภรณ์
 169. อาจารย์เทพเทพิน ประศาสน
 170. อาจารย์นันทพันธ์ วศวรรณ
 171. คุณปัทมรัตน์ ทรัพย์เจริญ
 172. นางสุวรรณา ทองพูนกิจ
 173. นายศิวาวุธ สิทธิเวช
 174. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณาวดี ปิ่นแก้ว
 175. คุณพิชิตพล เอี่ยมมงคลชัย
 176. คุณโสมรัศม์ รัตนวานัช
 177. อาจารย์ ดร.สิพิม วิวัฒนวัฒนา
 178. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
 179. นายวีรวิ เพ็ญชาติ
 180. บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายแชนค์เล่อร์และทองเอก จำกัด
 181. อาจารย์ยรรยง พวงราช
 182. คุณศิริพร ไชยสุต
 183. นางสาวศศิรัศมิ์ ชุณหสวัส
 184. นายชัชวาล ศรสุราษฎร์
 185. นายภาณุวัตร ชยารักษ์
 186. คุณนุชสรัญ รัตนชูโชติ
 187. คุณภัชฎา หมื่นทอง
 188. คุณภาณุวัฒน์ ฉลองความดี
 189. ดร.ดล บุนนาค
 190. นายบุญควง พานิชศิลป์
 191. นายประสงค์ สุวิวัฒน์ธนชัย
 192. นายไพศาล ลิ้มรัตนกุลชัย
 193. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.เบญจมาศ ปัทมาลัย
 194. อาจารย์ธนชัย มีโชค
 195. ดร.กิตติพงษ์ กิติยารักษ์
 196. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา กุลบุศย์
 197. คุณกรรณกร เทวาหุดี
 198. คุณชัช อนุวัตรอุดม
 199. คุณภคมน สืบไชย
 200. นางชมพูนุช เพ็ญชาติ
 201. นางสาวกัญญารัตน์ พิณสีทอง
 202. นายคุณาวุติ ตันตระกูล
 203. นายธนวิทย์ ขำศรี
 204. นายนรัญ วิวัฒนวัฒนา
 205. นางสาวกมลชนก บุญยงค์
 206. นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา
 207. นางนุชสรา วิวัฒนวัฒนา
 208. นายสมชาย วิวัฒนวัฒนา

เงินทุน ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน นิติศาสตร์เพื่อสังคม

 1. ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน
 2. คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
 3. รองศาสตราจารย์พิเศษ เสตเสถียร
 4. ดร.อภิชัย จันทรเสน
 5. คุณเภาลีนา ณ นคร
 6. บจ. แอสเซ็นเทีย คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย)
 7. พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย์
 8. อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ
 9. คุณธนเสฏฐ์ ธนโชคนราทิพย์
 10. คุณบำรุง ตันจิตติวัฒน์
 11. คุณอภิศักดิ์ ก้องกังวาฬโชค
 12. บริษัท ศิรศิลา พร็อพเปอร์ตี้ จำกัด
 13. ทุนพระยาบุณยธรรมธาดาและคุณหญิง
 14. บริษัท ดราโก อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
 15. น.ส.วารี ชินสิริกุล
 16. คุณสุวิทย์ สุวรรณ
 17. ศ.(พิเศษ)เรวัติ ฉ่ำเฉลิม
 18. ศ.สรรเสริญ-พัชรี-กฤต-กอบเกียรติ ไกรจิตติ
 19. คุณกฤตชนา-คุณจิรดา หุตะสิงห์
 20. คุณอรนุช โอสถานนท์
 21. คุณดวงกมล บุณยประสพ
 22. คุณมิลินดา ณ ถลาง
 23. คุณอภิวัฒน์ อุไรรัตน์
 24. ศ.ดร.ศักดา ธนิตกุล
 25. คุณเกริก วนิชกุล
 26. ศ.(พิเศษ)เรวัติ ฉ่ำเฉลิม
 27. ศ.ทัชชมัย ทองอุไร
 28. อาจารย์สมนึก ชัยเดชสุริยะ
 29. คุณมานะ กุลชล
 30. รศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย
 31. คุณปาริฉัตร สกุลทับ
 32. คุณฉวีพันธุ์ ฮันตระกูล
 33. ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
 34. คุณนรชิต-คุณนฤมล สิงหเสนี
 35. อาจารย์กิ่งกมล สินมา
 36. ศ.(พิเศษ)ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
 37. คุณขวัญชัย-อาจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
 38. อาจารย์กาญจนา นิมมานเหมินทร์
 39. ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ และภริยา
 40. คุณอนิฐิตา ลีนาวัต
 41. คุณนพ ชีวานันท์
 42. คุณพิมพ์พร ชีวานันท์
 43. คุณสัญญา ศรายุทธ
 44. อาจารย์ชัยเกษม นิติสิริ
 45. คุณประจิตต์ โรจนพฤกษ์
 46. นายสุทิน ฐิติวร
 47. นายดิเรก พุฒคำ
 48. นายมนูญ คำวาส
 49. ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
 50. คุณณัฐพงษ์ มงคลนาวิน
 51. คุณสิรินทรา ปุญญมงคลนาวิน
 52. ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
 53. คุณกิตติ-คุณอุทัยวรรณ วรพัทธ์
 54. คุณเกรียงศักดิ์ ชัยเมืองมา
 55. คุณวรนารถ และคุณลิซ่า บุญยประสพ
 56. คุณรื่นเริง ลีลานุกรม
 57. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธ์
 58. คุณสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
 59. คุณปราณี ปันยารชุน
 60. พ.ต.อ.จิรเดช พระสว่าง
 61. คุณบรรหาร-คุณสุวรรณภา กำลา
 62. คุณปรีชา ตุลยสุวรรณ
 63. คุณมณี บุนนาค
 64. คุณอัมพร พานิชกุล
 65. คุณเสาวนิต ทะสังขา
 66. คุณจีระพงษ์ สิวายะวิโรจน์
 67. พ.ต.ท.ศุภเสริฐ ภู่ประเสริฐ
 68. คุณพีรัช ตุลยสุวรรณ
 69. คุณอรรถวิทย์ วธนะวินิจ
 70. คุณสวาท เย็นสมุทร