คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์

คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับอำนาจจากระเบียบคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมของนิสิต พ.ศ. 2521 เป็นระเบียบที่กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการนิสิต

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

กิจกรรมของชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา ทำให้นิสิตได้สัมผัสกับสภาพสังคมที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมเมืองที่นิสิตคุ้นเคย ทั้งยังต้องการโอกาส และการพัฒนาอยู่มาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนให้นิสิตเห็นว่า ประเทศไทยของเรานั้น แต่ละสังคมอาจมีความแตกต่างกันอยู่มาก แต่ในความแตกต่างนั้น เราสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างสมดุล

ชมรมนกสีขาว

ตามวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดิน เพื่อสืบสานปณิธานดังกล่าว คณะนิสิตคณะนิติศาสตร์จึงจัดตั้งชมรมนกสีขาว เพื่อให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านการเกื้อกูล และมีส่วนร่วมหรือบทบาทสำคัญในการสนับสนุนสังคมให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนผ่านการจัดกิจกรรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ

ชมรมองค์กรนิสิตนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (ALSA Chulalongkorn)

ALSA คือ สมาคมที่รวบรวมนักศึกษากฎหมายจากประเทศหลากหลายประเทศในเอเชีย ที่มีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม สังคม การเมือง ศีลธรรมหรือจริยธรรมเป็นต้น เพื่อร่วมกันแบ่งปันองค์ความรู้ทั้งในด้านกฎหมายและด้านอื่นๆ

ชมรมดนตรีไทย (วงบัณฑรางกูร)

เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตคณะนิติศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิธีการเล่นดนตรีไทยที่ถูกต้อง และไพเราะ รวมถึงเป็นการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติของชาติ ทั้งนี้โดยได้รับการฝึกสอนจากอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องดนตรีไทยในแต่ละด้าน

ชมรมพัฒนานิติศิลป์

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน “ศิลป์” ของวิชากฎหมายให้แก่นิสิต โดยขั้นแรกคือ สร้างความเข้าใจความหมายของคำว่า “นิติศิลป์” ให้แก่นิสิตเสียก่อน นิติศิลป์คือ ทักษะที่ต้องใช้ประกอบกับการศึกษาและนำ “นิติศาสตร์” มาปรับใช้ เช่น ทักษะการพูด การเขียน การค้นคว้า การนำเสนอ เป็นต้น วัตถุประสงค์ขั้นต่อมา คือการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ ผ่านการอบรมให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงและกิจกรรมที่ทางชมรมได้จัดขึ้นให้แก่นิสิต เพื่อส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด คือ นิสิตสามารถนำนิติศิลป์มาปรับใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพและการศึกษาวิชากฏหมาย

ชมรมดนตรีสากล

เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิตคณะนิติศาสตร์ ที่ต้องการรับฟังดนตรีคุณภาพเมื่อมีงานสังสรรค์เกิดขึ้น และเพื่อตอบสนองนิสิตที่มีความสามารถในด้านดนตรีให้มีพื้นที่แสดงออก

ชมรมนิติสังคมปริทรรศน์

การศึกษากฎหมายที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้และความแม่นยำในตัวบทกฎหมายแล้วผู้ศึกษากฎหมายยังจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการจับประเด็นและควรเรียนรู้ถึงปัญหาสังคมที่มีความเกี่ยวข้องกับการมีหรือไม่มีกฎหมายบังคับใช้อีกด้วย ชมรมนิติสังคมปริทรรศน์จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่จะสร้างวิธีการเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าวผ่านการลงพื้นที่จริงเพื่อทำการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลที่รวบรวมได้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการคิดเชิงนักออกแบบเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขประเด็นปัญหาที่พบได้ต่อไป

ชมรมถ่ายภาพ

เสริมสร้างนิสิตให้เป็นนิสิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทักษะการถ่ายภาพ พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณ์ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน บริหารจัดการการบันทึกภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตคณะนิติศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

ชมรมว่าความศาลจำลอง(Moot court)

เพื่อให้นิสิตคณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการแข่งขันว่าความศาลจำลองโดยจัดให้มีการให้ความรู้โดยวิทยากรและผู้ที่มีประสบการณ์การแข่งขันว่าความศาลจำลองรายการต่าง ๆ

ชมรม ฬ การละคร

ชมรม ฬ การละคร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2562 เดิมกิจกรรมของชมรมในทุก ๆ ปีเป็นเพียงส่วนหนึ่งในงานนิตินิทรรศน์ของคณะนิติศาสตร์เท่านั้น