ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

คณบดี

 • 0 2218 2042
 • pareena@law.chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ไชยพร

รองคณบดี

ด้านการคลัง พัสดุ บุคคล พิธีการ สารบรรณ และงานบริการวิชาการ

 • 0 2218 2034
 • Chachapon.J@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์

รองคณบดี

ด้านยุทธศาสตร์ แผน งบประมาณ ระบบองค์กร กายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 0 2218 2030
 • wirote.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล จิตติรัตน์

รองคณบดี

ด้านงานพัฒนาและกิจการนิสิต

 • 0 2218 2240
 • natchapol.j@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

รองคณบดี

ด้านงานวิชาการ

 • 0 2218 2031
 • armtung@gmail.com

อาจารย์ ดร.ภูมิศิริ ดำรงวุฒิ

รองคณบดี

ด้านงานวิรัชกิจและนิตินวัตกรรม

 • 0 2218 2245
 • Poomsiri@law.chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์

รองคณบดี

ด้านงานวิจัยและวิทยทรัพยากร

 • 0 2218 2244
 • pawat.s@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.ปภาวดี ธโนดมเดช

ผู้ช่วยคณบดี

ด้านพัฒนาทักษะการว่าความศาลจำลอง

 • 0 2218 2259
 • papawadee@law.chula.ac.th

อาจารย์ ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช

ผู้ช่วยคณบดี

 • 0 2218 2249
 • chattames@gmail.com

อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย

ผู้ช่วยคณบดี

 • 0 2218 2257
 • Thitinant.T@chula.ac.th

อาจารย์ ศรัณย์ พิมพ์งาม

ผู้ช่วยคณบดี

 • 0 2218 2260
 • sarun.pi@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติกา วิทยาวรากุล

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 • 0 2218 2231
 • Chotika.W@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • 0 2218 2244
 • pawat.s@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 • 0 2218 2241
 • pramote.s@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดาพร ศิริถาพร

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

 • 0 2218 2251
 • thidaporn.s@chula.ac.th

อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายการเงินและภาษีอากร

 • 0 2218 2255
 • warut@law.chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

 • 0 2218 2237
 • ksirikanya@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิสา งามอภิชน

รองผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ

 • 0 2218 2250
 • chanisa.n@chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

ผู้อำนวยการหลักสูตร LL.M.Business Law (International Program)

 • 0 2218 2242
 • piti@law.chula.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

รองผู้อำนวยการหลักสูตร LL.M.Business Law (International Program)

 • 0 2218 2263

อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ เต็งอำนวย

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

 • 0 2218 2257
 • Thitinant.T@chula.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

 • 0 2218 2109
 • manit_j@yahoo.com

อาจารย์ ฉัฏฐเมษ ภิรมย์พานิช

รองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต (นอกเวลาราชการ)

 • 0 2218 2249
 • chattames@gmail.com

อาจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร

ผู้อำนวยการหลักสูตร LLBel- LL.B. experiential learning in Business and Tech Law

(International Program)

 • 0 2218 2031
 • armtung@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล

รองผู้อำนวยการหลักสูตร LLBel- LL.B. experiential learning in Business and Tech Law

(International Program)

 • 0 2218 2017