เกี่ยวกับวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์ มีเป้าหมายและขอบเขตเพื่อตีพิมพ์บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัย ริเริ่มสร้างสรรค์ และมีข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง

กำหนดการพิมพ์

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

 • ฉบับที่ 1 เดือนมีนาคม
 • ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม
 • ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน

ลักษณะผลงานที่ตีพิมพ์

วารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะพิจารณาตีพิมพ์ผลงานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. บทความวิจัย หมายถึง บทความที่มีฐานมาจากงานวิจัยสาขานิติศาสตร์ และแสดงข้อค้นพบจากงานวิจัยนั้นอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ บทความวิจัยควรประกอบด้วย ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานของงานวิจัย (ถ้ามี) ขอบเขตที่ครอบคลุมในการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการวิจัย (เช่น ข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น) ผลการวิจัย (สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ)
 2. บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่นำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ในสาขานิติศาสตร์ และแสดงการวิเคราะห์หรือวิจารณ์ข้อมูลนั้นทั้งในเชิงทฤษฎี นิตินโยบาย หรือทางปฏิบัติ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการสาขาวิชานิติศาสตร์และต่อสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ บทความวิชาการควรประกอบด้วย ความนำ เนื้อเรื่อง ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นหลัก ประเด็นรอง ประเด็นย่อย และบทสรุป

คณะที่ปรึกษา

 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม 
 • ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ 
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย 
 • ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
 • ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์ 
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร 
 • ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ใจหาญ 
 • รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย 
 • รองศาสตราจารย์พิเศษ เสตเสถียร 
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์)

บรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวัฒน์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองบรรณาธิการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกัญญา โฆวิไลกูล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพล มาลสุขุม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ เสริมศีลธรรม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ ดร.สุรัชดา รีคี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.บุญญรัตน์ โชคบันดาลชัย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดร.วรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย  ศาลยุติธรรม
 • นางสันทนี ดิษยบุตร สำนักงานอัยการสูงสุด
 • ดร.สุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ
 • ดร.อภิชน จันทรเสน ธนาคารแห่งประเทศไทย

กองจัดการ

 • นางสุพิชา จิณณวาโส    
 • นางสาววรลักษณ์ ทองใบ
 • นางสาววรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร

ใบสมัครวารสารกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เว็บไซต์วารสารกฎหมาย

https://www.tci-thaijo.org/index.php/lawchulajournal/index