รู้จักศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร

ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในอาคารเทพทวาราวดีได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทุนประเดิมจัดสร้างเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ในฐานะทายาทตามพินัยกรรมยินดีอนุญาตให้เปลี่ยนนามห้องระบบสืบค้นข้อมูล “เพชรรัตน” เป็น ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร (Princess Bejaratana Legal Resources Center) เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ เพื่อบำรุงการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการสืบสารพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาวิชานิติศาสตร์ และการอุดมศึกษาให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นสืบไป

วันเวลาให้บริการ

ช่วงเปิดภาคเรียน

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.00 – 21.00 น.

วันเสาร์

เวลา 09.00 – 17.00 น.

ปิดบริการ

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงปิดภาคเรียน

วันจันทร์ – วันศุกร์

วันเสาร์

เวลา 08.00 – 18.00 น.

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ปิดบริการ

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ช่วงภาคฤดูร้อน (1 มิถุนายน 2567 – 19 กรกฎาคม 2567)

วันจันทร์ – วันศุกร์

เวลา 08.00 – 18.00 น.

วันเสาร์

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ปิดบริการ

วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

พื้นที่ให้บริการ

ห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพื้นที่บริการและจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 4 ชั้น ดังนี้

ชั้น 1 Law Chula Learning Space

พื้นที่การเรียนรู้และการทำกิจกรรมสำหรับนิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 2

เป็นพื้นที่ให้บริการต่างๆ เช่น บริการยืม-คืน หนังสือ บริการพิมพ์ (print) เอกสารด้วยตนเอง บริการวารสารฉบับปัจจุบัน

ชั้น 3

พื้นที่บริการช่วยการค้นคว้า และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหนังสือกฎหมายภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ชั้น 4

พื้นที่บริการช่วยการค้นคว้า และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศหนังสือทั่วภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Westlaw นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคําพิพากษา และบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและทางปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศในยุโรป

Lexis Advance นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายและ คําพิพากษาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา ทั้งในสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1980

WorldTradeLaw นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย รายงานสรุปและวิเคราะห์ขององค์การการค้าโลกและอนุญาโตตุลาการ

HEINONLINE นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวารสาร บทความและหนังสือกฎหมายทั่วโลกย้อนหลังตั้งแต่ตีพิมพ์ฉบับแรกจนถึงปัจจุบัน

Oxford Law Online Database

IBFD (The International Bureau of Fiscal Documentation) นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานข่าวสาร และบทวิเคราะห์ จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร IBFD ตั้งแต่ปี 1999 – ปัจจุบัน การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ IBFD ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่แม่นยํา ทันต่อสถานการณ์ ทั้งในและต่างประเทศ และครอบคลุม ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอย่างละเอียดในทุกแง่มุม

Dalloz นําเสนอข้อมูลกฎหมายฝรั่งเศสที่เกี่ยวกับ กฎหมายมหาชน และกฎหมายสังคม ที่รวมถึง กฎหมายแรงงาน กฎหมายสวัสดิการ กฎหมายสาธารณสุข

Kluwer Arbitration นำเสนอข้อมูลสนับสนุนงานอนุญาโตตุลาการ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ประกอบด้วยเนื้อหาใน รูปแบบ บทความ รายงาน คำตัดสินของศาล วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebooks) บทความข่าว ครอบคลุมเนื้อหามากกว่า 200 ประเทศ และสถาบันอนุญาโตตุลาการกว่า 330 แห่ง

Kluwer Competition Law นำเสนอข้อมูลด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้า กฏหมายเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ กฎหมายต่อต้านการผูกขาด กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม ประกอบด้วยเนื้อหาในรูปแบบ บทความ รายงาน คำพิพากษาของศาล (Case) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Ebooks) บทความข่าว ครอบคลุมเนื้อหามากกว่า 144 ประเทศ

บุคลากรกลุ่มภารกิจวิทยทรัพยากร

งานห้องสมุด

 • นางสาววรลักษณ์ ทองใบ (บรรณารักษ์)
 • นางสาวบุษบา โสตรศรีทิพย์ (บรรณารักษ์)
 • นางสาวภัทรียา ไชยณรงค์ (บรรณารักษ์)
 • นายวีรวิทย์  เรืองสุวรรณ (บรรณารักษ์)
 • นางสาวสุนทรีย์ เสนาะวาที (บรรณารักษ์)
 • นางสาววนิดา สำเภา (เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ)
 • นายนัฐพล ทัพสิงห์ครา (เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป)

งานตำรา/วารสารกฎหมาย

 • นางสาววรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์ “เพชรรัตน” นิติทรัพยากร

ชั้น 2 อาคารเทพทวาราวดี
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาฯ 42 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ :

 • ติดต่อบรรณารักษ์ ชั้น 1 โทรศัพท์ : 022182068 และ 022182037
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ยืม-คืน หนังสือ ชั้น 2 โทรศัพท์ : 022182070
 • ติดต่อบรรณารักษ์ ชั้น 3 โทรศัพท์ : 022182053 และ 022182091
 • ติดต่อบรรณารักษ์ ชั้น 4 โทรศัพท์ : 022182054