ความร่วมมือกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

  • Faculty of Law, Kyushu University JAPAN
  • Peter A. Allard School of Law, The University of British Columbia CANADA
  • Faculty of Law, University of Victoria CANADA
  • School of Law, University of Washington, U.S.A.

ความร่วมมือทางด้านแลกเปลี่ยนนิสิต

  • School of Law, Stockholm University, Sweden
  • National Taiwan University, Taiwan
  • University of Victoria, Canada
  • Peking University, China
  • Southwest University of Political Science and Law, (School of International Law), China

สมาชิกต่างประเทศ

International Association of Law School (IALS)

พันธกิจ: แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยาการความรู้  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารกับคณะนิติศาสตร์ชั้นนำของโลก

สถานะสมาชิก: เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และปัจจุบันยังคงเป็นสมาชิกอยู่

Asia Legal Information Network (ALIN)

พันธกิจ: แลกเปลี่ยนผลงานวิจัยและสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารทางกฎหมายซึ่งประเทศสมาชิกได้จัดทำหรือรวบรวมไว้ และยังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรัง ข้อมูลที่มีอยู่ และร่วมกันแสวงหาวิธีการในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในอนาคต

สถานะสมาชิก: เป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 และปัจจุบันยังคงเป็นสมาชิกอยู่

Asean Law Institute (ASLI)

พันธกิจ: ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับเอเชียให้มากขึ้น โดยผ่านการเรียนการสอนและการทำวิจัยร่วมกัน

สถานะสมาชิก: เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2546 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดตั้งสถาบันกฎหมายแห่งเอเชีย ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านนิติศาสตร์อีก 12 แห่งในภูมิภาคเอเชีย