ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน ให้บริการความช่วยเหลือ คำแนะนำ และคำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย โดยบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสิทธิและหน้าที่ โดยที่ศูนย์ฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อให้บริการแก่ประชาชน ดังนี้

  • ให้บริการคำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
  • จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางกฎหมาย

วันเวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเทพทวาราวดี
คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การให้บริการ

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน ให้บริการประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ทั้งหมด 732 ความ โดยแยกย่อยได้ดังนี้

  • โทรศัพท์ขอรับคำปรึกษา 622 ความ
  • ส่งจดหมาย / จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 42 ความ
  • มาปรึกษาด้วยตนเอง 68 ความ

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

1. ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนเข้าร่วมให้คำปรึกษาและรับทราบประเด้นปัญหาด้านกฎหมายและการป้องกันและคุ้มครองสิทธิด้านทรัพย์สินของผู้สูงอายุ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 ในวันพุธที่ 9-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

2. ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 20 – 30 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านป่าตาว ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้กฎหมายในชีวิตจริง โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 คน และชาวบ้านภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 120 คน

3. ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม – วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านนาดี ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้กฎหมายในชีวิตจริง โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 26 คน และชาวบ้านภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 130 คน

4. ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระหว่างวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม – วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านงอมมด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้กฎหมายในชีวิตจริง โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน และชาวบ้านภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 100 คน

5. ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชนร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาชนบทของคณะนิติศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ตั้งแต่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 18 – วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่สุขใน หมู่ที่ 4 บ้านแม่สุขใน ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำทางกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การใช้กฎหมายในชีวิตจริง โดยมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน และชาวบ้านภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 80 คน

สรุปผลการดำเนินงาน การแนะนำ ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย โดยผ่านทางจดหมาย โทรศัพท์ และผู้ที่เดินทางมาปรึกษาด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

เดือน ความแพ่ง ความอาญา ความอื่นๆ รวม
ตุลาคม 2564 43 21 18 82
พฤศจิกายน 2564 38 16 24 78
ธันวาคม 2564 35 13 22 70
มกราคม 2565 34 20 27 81
กุมภาพันธ์ 2565 32 17 22 71
มีนาคม 2565 7 3 5 15
เมษายน 2565 23 10 5 38
พฤษภาคม 2565 14 12 7 33
มิถุนายน 2565 21 9 13 43
กรกฎาคม 2565 25 15 13 53
สิงหาคม 2565 30 25 32 87
กันยายน 2565 33 27 21 81
รวม 335 188 209 732

ติดต่อหน่วยงาน

ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเทพทวาราวดี
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

สายตรงสำหรับให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 

ติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายจากศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน

โทร. 02-218-2026
02-218-2083
โทรสารอีเมล legalaidcenter@law.chula.ac.th