ทีม Powerpuff Girls ประกอบด้วย
1.นางสาวณิชชา เกษตรพืชผล ชั้นปีที่ 3
2.นางสาวภานุชญา ดิษยตรัย ชั้นปีที่ 3
3.นางสาวเอเชีย ณ พัทลุง ชั้นปีที่ 3