โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)” รุ่นที่ 17
อบรมเฉพาะวันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ ห้องศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน (ห้อง 501.2) อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย