เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาคณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2567” ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อให้คณะกรรมการนิสิตคณะนิติศาสตร์ วางแผนการดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามพันธกิจของคณะนิติศาสตร์ และแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ ระบบการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมเพื่อให้มีความพร้อมตามเกณฑ์คุณสมบัติเพื่อเสนอพิจารณาเข้ารับเงินรางวัลอุกฤษ มงคลนาวิน “นิติศาสตร์เพื่อสังคม” รวมทั้งแนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) LLBel

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชพล จิตติรัตน์ รองคณบดี และอาจารย์ศรัณย์ พิมพ์งาม ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการนิสิตและหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ จากนั้นมีการบรรยายให้ความรู้ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “การประกันคุณภาพกับกิจกรรมนิสิต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ วาทินพงศ์พันธ์ รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และหัวข้อ “การใช้งานระบบ CUDSON” โดย นายนพรุจ ปุญรัตนสุนทร หัวหน้ากลุ่มภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โดยมีคณะกรรมการนิสิตเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนกว่า 85 คน