เมื่อวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2567 คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับบริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด จัดโครงการ “THE LAฬNCH PAD for lawyers season 3” เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในคณะนิติศาสตร์สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีความสนใจประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายในสำนักงานกฎหมาย law firm ได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาและเสริมสร้างทักษะเบื้องต้นสำหรับการทำงานใน Law Firm

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ คุณเจษฎา สวัสดิพงษ์ Co-Managing Partner บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและการจัดการแข่งขัน ฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาชีพกฎหมาย จำนวน 4 ท่าน คือ คุณเจษฎา สวัสดิพงษ์ Co-Managing Partner บริษัทแชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด , คุณศิริพร ไชยสุต นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาฯ , คุณวิศิษย์ศักดิ์ อรุณสุรัตน์ภักดี รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกฎหมาย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณปาจรีย์ ทองวานิช ผู้บริหารสูงสุด กฎหมาย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

มีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Meeting Hub ชั้น 5 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท จากบริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด โดยทีมนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขันและรับเงินรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท ได้แก่

1. อิทธิพัฒน์ ศรีสุทราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. นันทสวัสดิ์ วงศ์เหรียญนิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ณฐพรรษ ศิริพงศ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้แก่

1. พลาธิป ฐิติวงศ์วรสกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ภัทริน ต๊ะมะโน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ศศิน ธนะภพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท ได้แก่

1. อนัญญา รัตนพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ขวัญแผ่นดิน ไชยรบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. เมธี จันเต็ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. ธรรมนันท์ แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลชมเชย เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จำนวน 2 ทีม ได้แก่

1. ปวริศา พลกิจสราญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รุ่งอนันต์ ศักดิ์สุริยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปุญญิศา รัตนไตรศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

และ

1. ภัทภิภรณ์ หาสิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. สิรภพ ตรีนิติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. ภณิดา ไชยคราม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

4. จริยา สุขศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รางวัลพิเศษรายบุคคล จำนวน 10,000 บาท

โดย นันทสวัสดิ์ วงศ์เหรียญนิยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์